دستگاه تصفیه آب خانگی ۶ مرحله ای مناسبترین دستگاه برای تصفیه آب

تصفیه آب خانگی ۶ مرحله ای

دستگاه تصفیه آب ۶ مرحله ای ممبرانی ( اسمز معکوس) جهت حذف گل و لای مواد معلق و آلی محلول در آب (نمکها قندها نیترات نیتریت جیوه سرب انواع فلزات سنگین و …) باکتریهای مضر میکروبها و ویروسها و بهبود در طعم و ایجاد شفافیت آب بکار می رود.

این دستگاه یک تصفیه خانه فوق پیشرفته در ابعاد خانگی است که با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی بدون افزودن هیچگونه ماده شیمیایی هر آبی را تبدیل به آب آشامیدنی مطمئن و عاری از هرگونه آلودگی شیمیایی و سمی و مواد آلی میکروب و ویروس می نماید.

نکته متمایز کننده این دستگاه این است که بعد از پنج مرحله فیلتراسیون فوق پیشرفته و حذف مواد مضر و خطرناک توسط مرحله ششم موادو املاح مفید و مورد نیاز بدن را کاملا طبیعی و با استفاده از سنگهای معدنی به آب آشامیدنی اضافه مینماید و آبی کاملا سالم با کیفیت آب معدنی در اختیار شما قرار میدهد.

مراحل مختلف تصفیه آب در یک دستگاه تصفیه آب شش مرحله ای

مرحله اول تصفیه آب: حذف مواد جامد توسط فیلتر ۵ میکرونی در دستگاه تصفیه آب

مرحله دوم تصفیه آب: حذف مواد شیمیایی توسط فیلتر کربنی ۵ میکرونی

مرحله سوم تصفیه آب: حذف مواد شیمیایی و کلر توسط فیلتر کربنی ۱ میکرونی

مرحله چهارم تصفیه آب: حذف املاح محلول توسط فیلتر اسمز معکوس

مرحله پنجم تصفیه آب: اضافه کردن قلیایت به آب توسط فیلتر رزینی

مرحله ششم تصفیه آب: اضافه کردن املاح مفید بدن به آب

Water Purifier 6-phase membranes (reverse osmosis) to remove silt and organic material suspended in water (nitrate, nitrite salt, sugar of lead, mercury and other heavy metals) harmful bacteria, germs and viruses, and improve the taste and transparency of water used goes.

This machine is a modern refinery in household size is Using the latest scientific findings without adding any chemicals into the water And yes to safe drinking water from contamination and toxic chemicals and organic substances the microbes and viruses.
What distinguishes this system is After five highly advanced filtration and removal of harmful substances And hazardous material by the sixth and beneficial minerals your body needs perfectly natural and Using mineral stones in drinking water adds And healthy water quality mineral water is provided.

Different stages of water treatment in a six-stage water filtration system

The first stage water treatment: removal of solids by filter 5 micron Water Purifier

The second phase of water: 5 micron carbon filter removes chemicals

The third stage water filtration: 1 micron carbon filter removes chemicals and chlorine

The fourth stage water treatment: removal of soluble salts by reverse osmosis filter

Fifth phase of water: Add Qlyayt water filter resin

The sixth stage of water, add salt to the water body good

Aqua salty water treatment, water treatment system sure, alkaline water purifier, drinking water, healthy water, wastewater treatment, water-soluble organic removal, removal of chemicals, hazardous material removal, removal of silt, reverse osmosis filters , resin filter, carbon filter 5 micron filtration stage, five-stage filtration