موارد بعد از نصب صحیح دستگاه کلرزنی

دستگاه کلرزنی

 

1 ) قبل از روشن نمودن دستگاه درپوش روغن را باز کرده و در داخل قسمت گیربکس دستگاه واسکازین 140 که همراه دستگاه عرضه می گردد ، بریزیم . برای کلرزنی 45 لیتری میزان 200 و برای کلرزنیهای 90 ، 135 و 270 لیتری 800 واسکازین استفاده شود .

2) بعد ازریختن روغن به داخل دستگاه کلرزنی ، هرگز دستگاه را وارونه حمل و یا مستقر نسازیم

این عمل باعث وارد شدن روغن داخل گیربکس به قسمت الکتروموتور دستگاه می شود .

3 ) در صورتیکه دستگاه بیش از حد مجاز از روغن پر شود ، روغن داخل الکتروموتور شده و باعث خرابی آن می گردد .

4 ) هنگامیکه دستگاه خاموش است دسته تنظیم را حرکت ندهید .

5 ) دسته تنظیم دستگاه کلرزنی برروی عدد 100 % قراردارد ، برای تغییر مقدار تزریق ، دسته تنظیم را موافق عقربه های ساعت چرخانیده تا میزان تزریق کم شود . برای افزایش میزان تزریق پیچ دسته تنظیم را تا عدد 100 % چرخش دهید .

6 ) در صورتیکه پیچ تنظیم بیش از یک دور باز گردد پیچ تنظیم از میله تزریق فاصله گرفته و تغییری در میزان تزریق صورت نمی گیرد دراین حالت باید دسته تنظیم را موافق عقربه های ساعت چرخانده تا به دور آخر باز گردد .

7 ) درصورتی که دیافراگم تزریق پاره شود ، کلر به جای تزریق از سوراخ زیر کاسه هد خارج می شود .  درصورت پاره شدن دیافراگم ، دستگاه باید خاموش شده و نسبت به تعویض دیافراگم اقدام گردد .

8 ) برای تعویض دیافراگم ، دستگاه را در حالت روشن قرار داده پیچ های کاسه هد را باز کرده و اقدام به تعویض دیافراگم نمایید . توجه داشته باشید پیچ صفحه دیافراگم تاانتها بسته نشود برای تنظیم ، صفحه دیافراگم در حالت حرکت به سمت جلو باید 3 میلی متر بابدنه دستگاه فاصله داشته باشد .

9 ) در صورتیکه دستگاه کلرزنی عمل تزریق را انجام ندهد و دیافراگم سالم باشد باید انژکتورهای دستگاه را چک نموده در صورت سالم بودن انژکتور ها ، ایراد می تواند از قسمت گیر بکس دستگاه باشد .

10 ) تیله های داخل انژکتور باید مطابق نقشه قرار گیرند .

11 ) هر هفنه انژکتور خط و هر ماه کلیه انژکتور های دستگاه رسوب زدایی شوند .

12 ) برای آنکه رسوبات مخزن وارد دستگاه کلرزن نشود باید حداقل هر دو هفته یک بار رسوبات بشکه را تخلیه نمایید .

13 ) دقت شود میله همزن کج نباشد .

14 ) قبل از مخلوط کردن آ ب و کلر در داخل بشکه ، بشکه را تا بالای انژکتور مکش آب پر کنید . در صورتیکه شیر تخلیه و انژکتور آب بندی بودند از بشکه استفاده نمایید .

15 ) برای مخلوط کردن آب وکلر باید همزن را به مدت 15 تا 20 دقیقه روشن و بعد از زمان حدود 5 تا 10 دقیق برای ته نشینی رسوبات آب کلر صبر کرده بعد از این زمان می توانید دستگاه را برای تزریق روشن کنید .

16 ) در صورتیکه پکیج به صورت دوبلکس باشد باید در منبع بالای عمل مخلوط کردن و ته نشینی صورت گیرد سپس اب کلر آماده  را به منبع پایین انتقال داده و ازاین منبع به عنوان تزریق استفاده نمایید .

17 ) برای اینکه مخلوط مناسبی داشته باشیم باید 5/1 تا 2 کیلوگرم کلر 70 % را داخل بشکه 500 لیتری بریزبم که این میزان در منابع 250 لیتری 500 گرم تا 1 کیلوگرم می باشد .

18 ) توجه شود که بر روی موتور دستگاه آب نریزد تا موجب سوختن دستگاه نشود .

1) Open the oil cap before turning on the device and machine guns in the gearbox 140 which is supplied with the machine, pour. For 45 liters of chlorinated Klrznyhay 200 to 90, 135 and 270 liter 800 guns used.

2) after oil Azrykhtn into Drumsticks, never carry the device upside down or deployed Nsazym

This causes the oil in the gearbox to the electric device.

3) In case of excessive high oil, the oil that is in electric and cause damage.
4) when the power is off, do not move the setting categories.

5) those set Drumsticks on the 100% owned, to change the amount of injection, those in favor of setting Chrkhanydh counterclockwise to reduce the rate of injection. To increase the injection rate adjustment bolt handle up to 100% of your rotation.

7) If the diaphragm rupture injection, chloride injection, rather than head out of the hole under the bowl. If rupture of the diaphragm, the device must be turned off to replace the diaphragm action.

8) to change the aperture, the device is placed in a clear bowl screw head open and you attempt to replace the diaphragm. Note screws to adjust not close Taantha page diaphragm, diaphragm plate must be 3 mm in flexion device Babdnh away.

9) If the administration does not act Drumsticks and healthy diaphragm ejector device to check the integrity of the injector, the problem can be a part of the transmission system.

10) marbles inside the injector should be cut.

11) each month all Hfnh injector line and the injector system to remove sediment.

12) To enter the sediment tank chlorination system at least every two weeks is empty barrels make deposits.

 13) be careful not tilt rod stirrer.

14) before mixing of water and chlorine in drums, barrels to fill up the water suction injector. If the injector sealing valve and the use of barrels.

15) for mixing water and stirring for 15 to 20 minutes and Cl must be clear, and after about 5 to 10 times more precise deposition of sediments in the water after the chlorine wait time you turn on the device for the injection.

16) If the package is in the form of duplex Mix and sedimentation should be a source of chlorine and water ready to supply transmission and use of this resource as an injection.
17) In order to have a good mix should be 5.1 to 2 kg of chlorine 70% in barrels of 500 liter, 250 liter Bryzbm the rate of 500 grams to 1 kg.
18) Note that the motor will burn until the water does not spill.

Pure water treatment Vatr, Rtk water treatment system, water treatment system standard Pyvrytk Kl, of chlorine chlorination of water, water, woman chlorination of water, chlorination of water, how water chlorination Astkhr, woman chlorine water, chlorine water Astkhr, chlorination of water wells, chlorination of water, chlorine water, chlorine water tank, water chlorination, chlorination of drinking water