نحوه انتخاب انژکتورهای مکش و دهش دستگاه

دستگاه تصفیه آّب آشپزخانه خانگی

انتخاب محل مناسب برای قرار دادن دستگاه و همزن

برای قرااردادن همزن باید محلی را انتخاب کرد که زمینی کاملا مسطح و هموار داشته باشد تا هنگام میکس کردن همزن ، عمل مخلوط کردن کاملا مناسب انجام شود .

در صورتیکه دستگاه کلرزنی به همراه همزن ارائه شده باشد ، برروی شاسی همزن محلی برای نصب دستگاه کلرزنی تعبیه شده ، بهتر آنست که دستگاه کلرزنی دراین محل نصب شود در غیر اینصورت می توانیم دستگاه کلرزنی را 30 _40 cm بالاتر از منبع آب و کلر فرار دهیم تا انژکتور مکش دستگاه در داخل بشکه پایینتر از دستگاه کلرزنی قرار گرفته و مانع برگشت آب و کلر به داخل کلرزنی درزمان غیر فعال بودن دستگاه شود .

در کلیه مراحل نصب و راه اندازی دستگاه کلرزنی ، باید دقت به نحوه ی قرار گیری تیله های داخل انژکتور دستگاه کلرزنی شود .

در صورتیکه دستگاه بدون تیله روشن شود ، عمل تزریق صورت نمی گیرد و اگرتیله ها وارونه در داخل انژکتور قرار گیرند مسیر تزریق بسته شده و فشار تزریق به گیربکس داخلی دستگاه وارد می شود .

 Select a suitable location to place the machine and mixer

For Qraardadn mixer must land completely flat and smooth local choices that have until mixing mixer, Mix is ​​very good.

If chlorination system is provided with a mixer, mixer on local chassis to install chlorination system installed, it is that this place otherwise we can Drumsticks Drumsticks the 30 _40 cm above the water and chlorine will escape the injector suction device inside the barrel below the chlorination system and prevent the return of water and chlorine into the chlorination when the device is disabled.

In all stages of chlorination equipment installation should be carefully considered how the marbles of the chlorination injector device.

If the device is turned on without marbles, action and Agrtylh injection failed to reverse the direction of injection injector are closed and injection pressure applied to the internal gear.

Water purification sure, water purification soft water, water purification Safe water, water purification systems, chlorine system Syf, woman Gazy, site Syf, water chlorination system, water system Syf, price Syf, Gazy, Water Company Water Agency Water Syf, Saif price , chlorine, chlorine Khty, woman women Fazlab, Qrsy, chlorination chlorination chlorination tanks Mkhazn, water, chlorine water, chlorine Gazy, chlorination tank, chlorination of drinking water, water chlorination,