نحوه اتصال دستگاه کلر زنی به برق

دستگاه آب تصفیه کن خانگی RO

کلیه دستگاههای کلر زنی مایعی شرکت سالم آب بصورت تک فاز تولید می شود ولی در صورت نیاز به دستگاه سه فاز به درخواست مشتری، دستگاه سه فاز ارائه می شود.

به دو صورت می توان دستگاه کلرزنی را برق دار نمود:

الف- اتوماتیک ب- دستی

الف- اتوماتیک:

درصورتی که پمپ چاه به صورت اتوماتیک عمل نماید می توانیم برای آنکه دستگاه کلرزنی را با برق چاه اتوماتیک نمائیم، از یکی از فازهای چاه برای دستگاه یک انشعاب گرفته و نول دستگاه را از تابلوی برق جداگانه بگیریم.در این حالت در زمان فعال شدن پمپ چاه دستگاه کلرزنی نیز عملا تزریق را اتوماتیک انجام می دهد و در صورت خاموش شدن پمپ چاه دستگاه کلرزنی نیز عمل تزریق را قطع می نماید.در این حالت باید توجه داشته باشیم که کلید مخصوص کلرزنی که بروی تابلو برق پکیج قرار دارد همیشه روشن باشد.

ب- دستی:

برای عملکرد دستگاه به صورت دستی باید به دو رشته سیم مخصوص کلر زنی گه از تابلو برق پکیج خارج شده است فاز و نول مستقیم اتصال دهیم. در این حالت برای کنترل عملکرد دستگاه می توانیم از کلید مخصوص کلرزنی برروی تابلو برق استفاده نمائیم.

برای موتور همزن در هر دو حالت باید برقی مستقیم کگشیده شود و کنترل همزن به صورت دستی توسط کلید مخصوص بر روی تابلو برق پکیج صورت گیرد.لازم به ذکر است هرگز دستگاه همزن به صورت دائم استفاده نشود و از روشن و خاموش پی در پی دستگاه همزن خودداری شود.

All devices chlorination liquid water healthy company produces single phase, three phase, but the need for the request, the three-phase system is presented.

Both can be energized to be Drumsticks:

A automatic B. Manual

(A) automatically:

If the well pump can act automatically to the chlorination system with automatic power our wells, wells of a phase split device and a neutral instrument of our own electrical panel.Power package is always switched on.

(B) Manual:

To function manually to two wires for the electrical panel package that chlorination is out of phase and neutral be connected directly. In this case, it is possible to control the operation of chlorinated key for switching on electricity charges.Avoid stirring.

Water Filter PURE WATER, domestic and industrial water treatment system filters water treatment system Pyvrytk, Gazy, woman of chlorine chlorination system Gazy, Astkhr, wife Claire Claire Claire Khty, woman woman woman Gazy, Qrsy, chlorine chlorination chlorination Fazlab, Mkhazn, chlorination tanks tank water, chlorine water, chlorine water, chlorination of drinking water chlorination Gazy, chlorination May, Klrzny,