دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش مرحله ای پایه دار _ مدل WS1250-FS

تصفیه آب خانگی واتر سیف

 1- مخزن 15 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده

2- دارای ابعاد35cm (طول) ، 20(عرض) ،40(ارتفاع)

3- پمپ های بدون صدا و لرزش و دارای شماره سریال جهت شناسایی

4-دارای شیر اهرمی با طراحی زیبا  و آب بندی قابل اطمینان

5- دارای ترانس جهت تبدیل برق شهری به ولتاژ مورد نیاز پمپ

6- مخزن واتر سیف از جنس پلی پروپیلن، ضد زنگ و ضد فرورفتگی

7-عدم برخورد آب به فلز مخزن و تبادل حرارتی پایین با محیط

8-  دارای فیلتراسیون 6 مرحله ای

   مرحله 1:جهت حذف گل ولای و سایر آلودگی های معلق

     مرحله2:جهت حذف کلر،تری هالومتان ها وبیشتر مواد شیمیایی آلی

     مرحله 3:جهت تکمیل عملکرد مرحله سوم

     مرحله 4:جهت حدف املاح، ویروس ها، باکتری ها،نیترات،فلزات سنگین و …

     مرحله 5:جهت بهبود طعم، بو ومزه آب

     مرحله 6:جهت تنظیم PH و بهبود طعم و مزه آب

زمان تعویض فیلتر ها : فیلتر های مرحله 1 تا 3 در طول 3 تا 6 ماه باید تعویض گردد.چنانچه فیلتر های مراحل 1 تا 3 به موقع تعویض گردد فیلتر مرحله 4 معمولا هر 18 ماه یکبار و فیلتر های مراحل 5 و 6 معمولا هر 18 ماه باید تعویض گردد.

1. 15-liter tank for storing water

2 has dimensions of 35 cm (length) by 20 (width) by 40 (height)

3 pumps without noise and vibration and has a serial number to identify

4-lever faucet with a beautiful design and reliable sealing

5. Trans voltage required to convert AC power to the pump

6. Safe water tank is made of polypropylene, stainless and anti-depression

7. Lack of water hitting the bottom of the metal tank and heat exchange with the environment

8. a 6-stage filtration

    Step 1: To remove mud and other contaminants suspended admiration

      Step 2: To remove chlorine, THMs and most organic chemicals

      Step 3: To complete the third phase

      Step 4: To remove salts, viruses, bacteria, nitrates, heavy metals, etc.

      Step 5: To improve the taste, odor, flavorful wines

      Step 6: To adjust the PH and improve the taste of water

Time to change the filters, the filters 1 to 3 over 3 to 6 months should be replaced. If steps 1 to 3 in time to replace the filter filters every 18 months for stage 4 and stage 5 and 6 filters should be replaced every 18 months.

Single water water purifier, home water purification system water tek, the price of a single water system, water treatment, domestic water, single, single water water treatment, water treatment, household water treatment, water treatment equipment, water purification system water tek, scrubbers household water water tek, water Purifier water tek, home water purifier water tek, how to install a water treatment system water Tech water Purifier price of water tek, representing water purifier water tek, water treatment water reseller single