مزایای دستگاه تصفیه آب خانگی

سيستم Ro زيرسينكی

* تصفیه آب و مطبوع کردن آب به علت حذف املاح مضر

* حذف بوی کلر یا گازهای فاضلابی و نا مطبوع د یگر توسط دستگاه تصفیه آب خانگی

* حذف کدورت آب توسط دستگاه تصفیه آب خانگی

* حذف رسوبات و زنگ آهن داخل آب توسط دستگاه تصفیه آب خانگی

* حذف سختی آب توسط فیلتر اسمز معکوس تصفیه آب خانگی

* حذف املاح مضر موجود در آب شامل نیترات ها، نیتریت ها، سموم دفع آفات، سموم کشاورزی توسط فیلتر اسمز معکوس تصفیه آب خانگی

* حذف فلزات سنگین و آلاینده های مسموم کننده مانند جیوه، سرب، آرسنیک، کادمیوم، کبالت، سلنیوم و غیره توسط فیلتر اسمز معکوس تصفیه آب خانگی

* حذف ویروسها میکروبها و کیستها و انگلهای موجود در آب شرب توسط دستگاه تصفیه آب خانگی

* Water treatment and conditioning of water to remove harmful minerals
* Removes chlorine odor or sewage gas And foul the other home water treatment device
* Turbidity water, home water treatment system
* Removes rust and sediments into the water, home water treatment system
* Remove hard water by reverse osmosis home water filter
* Removal of harmful salts in water containing nitrates, nitrites, pesticides, agricultural pesticides by reverse osmosis home water filter
* Removal of heavy metals and toxic pollutants Such as mercury, lead, arsenic,cadmium, cobalt, selenium and other home water filter reverse osmosis
* Remove viruses, germs and cysts and parasites in drinking water by the water
Household

Water Tech Water Treatment, Water Treatment Plants Water tek method, a  wate tek, water treatment, household water treatment, water purification systems, home water filtration system water tek, Safe Water Purifier, Water site Safe, Safe water company, the price of water soft water, soft water price water Purifier, water Purifier dealers water tek