انواع دستگاه های کلرزنی آب شرب

دستگاه کلرزنی

تجهیزات و دستگاههای کلرزنی رحسب نحوه استفاده از کلر به دو نوع کلی تقسیم می شود :

الف ) تزریق کننده های گازی

ب ) تزریق کننده های مایع ( هیپوکلریت کلسیم با آب مخلوط شده و محلول حاصل به آب تزریق می شود ).

به نوع اول دستگاه کلرزنی آب ، اصطلاحاً کلریناتور و به نوع دوم هیپوکلریناتور می گویند . برای کلرزنـی آب شـهری بهتر است از نوع اول و برای گندزدایی آب اجتماعات کوچک و برای اردوگاههـا ، پادگانهـا و کارخانـه هـا از نـوع دوم استفاده شود و در غالـب منـاطق کوچـک و شهرسـتانها نیـز بـا توجـه بـه امکانـات و شـرایط موجـود بهتـر اسـت ، هیپوکلریناتورها مود استفاده قرار گیرند .

نحوه تزریق کلر بستگی به امکانات موجود و نوع کاربرد کلر دارد . از دستگاههای کلرزنی جهت گنـدزدایی آب شـرب اجتماعات و صنایع ، پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرها و صنایع ، استخرها و … استفاده می شود .

Rhsb the use of chlorine chlorination equipment and systems can be divided into two general types:
A) The gas injector
B) injection of liquid (water mixed with calcium hypochlorite solution is injected into the water).
The first type of water chlorination system, and the second type is called Klrynatvr hypochlorinator say. The chlorinated water
Better than the first, and for water disinfection for small communities and camps, barracks and factories of the second kind
Be used in many areas and small cities are also given the opportunity and the current situation is better,
Hypochlorinator mode used.
The chlorine injection depends on the resources available and the application of chlorine. Devices for disinfection of drinking water chlorination
Communities and industries, urban and industrial wastewater, wastewater treatment, swimming pools, etc., are used.

3-Stage Water Purifier, Water Purifier puricom, Water Purifier sure life changing silica, alkaline ionized water purifier, water softener, magnetic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and deposition of the micro- , pool water filtration system, reverse osmosis water purification systems, water purification systems, industrial ro, silica, silica vote is silica