نصب و راه اندازی و بهره برداری از دستگاه کلرزنی

دستگاه کلر زنی

دستگاههای کلرزنی که برای کارکردن برق نیاز ندارند ، کلرزنهای دستی هستند که تزریق محلول کلر به منابع یا مخازن آب را به صورت ثقلی و بدون اینکه تحت فشار باشد ، انجام می دهند و مقدار تزریق با توجه به میزان آب مصرفی به راحتی توسط یک شیر قابل تنظیم است ولی باید کلرزنی به نحوی انجام شود که جریان میان بر نداشته باشیم .

حال اگر کلرزنی از نوع تزریق تحت فشار باشد ، ممکن است با برق 3 فاز یا تک فاز کار کند . امروزه دستگاههای کلرزنی آب ( هیپوکلریناتورها ) به صورت یک مجموعه آماده دو مخزنه و نصب شده بر روی شاسی مخصوص آماده نصب و بهره برداری هستند  و نصب آنها عملاً شامل یک مرحله وصل برق به ورودی تابلوی برق دستگاه و دیگر وصل مسیر رانش و تزریق دستگاه به لوله آبرسان ( البته لازم است ابتدا انتخاب محل نصب دستگاه ، به طور شایسته ای انجام شود ) . برای این منظور می بایست اتصالات زیر نصب شوند :

دستگاه کلرزنی مغزی شیرفلکه مغزی سه راهی مغزی بوشن یا تزریق کننده کلر شیر برداشت آب ( در صورت نیاز ) بعد از این مرحله با تهویه محلول 1% کلر در مخزن اول به کمک اختلاط کننده ان به صورت ثقلی به مخزن ذخیره منتقل کرده و محلول کلر آماده تزریق می باشد .

Chlorination systems that do not require electricity to operate, are manually Klrznhay The injection of chlorine to water resources Yamkhazn gravity and without pressure, and doing And considering the amount of injected water is easily adjustable by a lion But it must be done in such a way that during the chlorination not have to.

If chlorination of the injection pressure may be single-phase or 3-phase electrical work. The water chlorination systems (hypochlorinator) as a set of two Mkhznh prepared and mounted on the frame, ready for installation and operation are And install them actually contains a step input connect power switchboard apparatusAnd the direction of thrust and injection device connected to the water pipe (of course it is important to select the device to be done Tvrshaysth). For this purpose, the following connections must be installed:

Drumsticks Shyrflkh brain brain brain Tee socket or injector

Chlorinated tap water (if needed) after the conditioning stage with a 1% solution of chlorine in the pool With its mix of gravity has shifted to the storage tank and is ready to inject chlorine solution.

Water Pure Water, Rtk Water Purifier, Water Purifier safety Kvatk boilers, repair of household water treatment, steam boilers, Arak, fire tube boilers, boilers, machinery Arak, boilers or boilers, neutralizing agents, neutralizing agents acid neutralizing material, concrete, glass neutralizing materials, maintenance of water purification systems, home water filtration system maintenance