قسمتهای مختلف یک دستگاه هیپوکلریناتور

دستگاه هیپوکلریناتور chlorinator

1-مخزن اختلاط

2- مخزن ذخیره محلول کار آماده تزریق .

3-میکسر: که باعث یکنواختی و حل شدن کلر در آب می شود .

4-شفت و پروانه از جنس زنگ نزن و مقاوم به کلر .

5-شیلنگها و شیر ارتباط دو مخزن .

6- تابلوی برق

7- پمپ تزریق کلر

8- لوله مکش.

9- شیر و اتصالات مسیر رانش و تزریق .

10 – شیر تخلیه لجنها.

11- قسمت تزریق به لوله آبرسان .

12- شیر یکطرفه .

13- لوله مصرف آب

هیپر کلریناتورها بر اساس روش کارشناسان به چند نوع تقسیم می شـوند کـه سـاده تـرین آنهـا روش بـشکه ای یـا دستی برای گندزدایی منابع آبی که تحت فشار نیستند .

1. The mixing tank
2.  Prepare the injection solution storage tank.
3-mixer, which makes uniformity and dissolution of chlorine in the water.
4-shaft and propeller of stainless steel and is resistant to chlorine.
5-hose and valve between the two tanks.
6. switch board
7. chlorine injection pump
8. The suction pipe.
9. Push the injection valve and fitting way.
10 – sludge drain valve.
11. The injection of water into the tube.
12. Valve.
13. The water intake  pipe
Klrynatvrha hyper divided into several types according to experts the most simple method barrel or Manual for the disinfection of water supplies that are not under pressure.

Household water filter, water filter, agriculture, water filter refrigerator trihalomethanes, THMs is, home water purification systems, water purification systems, municipal, and industrial water treatment systems, water purification plant, washing sand filtration, washing the filter, wash the pot , wash boiler, boiler chemical cleaning, washing the filter carbon