قابلیت دستگاه های تصفیه آب به روش اسمز معکوس

تصفیه آب با روش اسمز

    حذف کامل آلودگی آب به خصوص میکروب،انگل،ویروس،باکتری،نیترات،کلر،سختی با گچ،نمک و…

    حذف ترکیبات شیمیایی وسمی و سرطانزا،فلزات سنگین و…

    داشتن پوست سالم،زیبا و لطیف و از بین رفتن بیماری های پوستی

    جلوگیری از بوی بد دهان و ناراحتی های دستگاه گوارش

    تنظیم درجه حرارت و به طور کلی متابولیسم بدن و بهتر سموم از جمله اوره در بدن

    جلوگیری از بیماری های کلیوی ومجاری ادرار

    کمک به حفظ سلامت عضلات و مفاصل بدن

    کاهش بروز ناراحتی های قلبی وعروقی

    داشتن انرژی و نشاط و در نتیجه احساس آرامش

    کاهش بروز سرطان گوارش

Complete elimination of water pollution, especially bacteria, parasites, viruses, bacteria, nitrate, chloride, hardness of gypsum, salt and …
Remove Vsmy and carcinogenic chemicals, heavy metals, etc.
Having healthy skin is beautiful and delicate, and the loss of skin diseases
Prevent bad odor and irritation of the digestive tract
Temperature setting and overall metabolism and improve the body of toxins such as urea
Prevention of disease
Renal and
Urinary tract
Helping to maintain healthy muscles and joints
Reduce the incidence of heart and vessels
Energy and vitality, resulting in a feeling of relaxation
Reduce the incidence of gastric cancer

Water, soft water treatment, Hayzhnyk, Pure Water, water, soft water treatment, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water treatment, water purification system, water treatment system water tek, soft water, water purifier, water company, Safe, Safe water