موارد استفاده از ازن در زمینه تصفیه آب

ازن در تصفیه آب

موارد استفاده از ازن در زمینه تصفیه آب های آشامیدنی و فاضلاب های مختلف صنعتی و شهری  رو به گسترش است. ازناسیون توانسته است در موارد زیادی مانند ضدعفونی کردن و اکسیداسیون ترکیبات آلی جایگزین فرآیندهای تصفیه متعارف شود. این فرآیند جدید در موارد مختلف دیگری همانند حذف ذرات معلق نیز کارایی روش های قدیمی تصفیه را افزایش داده است.

فرآیندهای صورت گرفته توسط بخش R&D بصورت متمرکز بر روی فاضلاب کارخانجات صنایع غذایی و پساب حاصل از شستشوی خطوط مربوطه بوده است که در این راستا نتایج حاکی از کاهش بارمیکروبی و زدایش بو از پساب حاصله به دست آمده است علاوه بر این این مجموعه اقدامات موثری در جهت جایگزین نمودن روش های قدیمی با این تکنولوژی نوین نموده است و به نتایج مطلوبی رسیده است.

Uses of ozone in drinking water treatment and various industrial and municipal wastewater is increasing. Ozonation has in many applications such as sterilization and oxidation of organic compounds to replace conventional treatment processes. This new process removes suspended solids as well as in several other cases, the efficacy of traditional treatment to the same period.

Processes conducted by the R & D is focused on wastewater treatment plants, food processing and wastewater from washing lines corresponding to the end result of the reduction Barmykrvby and removal of odor from the wastewater generated is obtained in addition to this set of effective measures in to replace the old ways with the new technology has reached the desired result.

Industrial effluents of wastewater treatment and water treatment Shamydny, Snty, Snty, types of wastewater treatment wastewater treatment plant wastewater Snty, various stages of wastewater treatment by Snty, Snty, Azn, Psab, use of wastewater and industrial wastewater Snty, What