برج خنک کننده و ازن

برج خنک کننده

Using Ozone In Cooling Tower

آب برج های خنک کننده و چیلرها نیاز به تصفیه و درمان وسیعی دارد. در طی تصفیه این آب، بایستی سه فاکتور مهم به طور هم زمان کنترل گردد:

– خوردگی لوله ها و واحدهای تبادل گرمایی(heat exchanger ).

– رسوب های جدار داخلی لوله ها و ضریب تبادل حرارتی.

– رشد مواد میکروبیولوژیکی (باکتری، جلبک و خزه ها).

• pH پایین می تواند ضریب تبادل حرارتی را زیاد کند اما در pH های پایین میزان خوردگی مواد افزایش می یابد.

تکنیک های تصفیه مرسوم، استفاده از مواد شیمیایی مثل کلر و هیپوکلریت می باشد که خوردگی بیولوژیکی را کاهش می دهد اما به علت داشتن پایداری و قدرت اکسندگی زیاد در آب باعث خوردگی شیمیایی می شوند.

صورت های اصلی رسوب در برج های خنک کننده، یون های کلسیم و منیزیم می باشند که این رسوبات باعث ایجاد لایه ای ضخیم روی سطوح heat exchanger می شود.

کاهش انتقال حرارت باعث عمل تبخیر آب و افزایش غلظت نمک ها در آب برج های خنک کننده می شود؛ در این حالت به اشباع رسیدن نمک ها تسریع می شود و رسوب گذاری افزایش می یابد.

• در آب برج های خنک کننده از تجمع میکروارگانیسم ها، biofilm ایجاد می گردد. این biofilm از تشکیل کریستال اولیه یون ها و همچنین توانایی رسوب ها برای به هم پیوستن و سنگین شدن جلوگیری می کند؛ در نتیجه غلظت مواد آلی و معدنی در آب زیاد می شود و خوردگی را تسریع می کند.

ازن به عنوان یک ضد عفونی کننده باعث گسستن bio film می شود. این کار رسوب گذاری را افزایش می دهد و حتی آب با ظرفیت بالای مواد جامد محلول می تواند بارها و بارها سیرکوله شود که میزان تخلیه آب برج های خنک کننده را کاهش می دهد. زمانی سیستم با چنین خصوصیاتی کار می کند، که ازن با غلظت کمی در آب برج خنک کننده وجود داشته باشد و از تشکیل مجدد میکروارگانیسم ها جلوگیری کند.

Water cooling towers and chillers, filtration and extensive treatment is needed. During the purification of water, important factors must be controlled simultaneously:

– Corrosion of pipes and heat exchangers (heat exchanger).

– Deposition of the internal wall of the pipe and heat exchange coefficient.

– The growth of microbiological (bacteria, algae and mosses).

• pH down can increase the heat transfer coefficient at low pH increases the rate of corrosion.

Conventional treatment techniques, the use of chemicals such as chlorine, hypochlorite is that it reduces the biological corrosion due to water chemical corrosion resistance and high strength are Aksndgy.

If sediment core cooling towers, calcium and magnesium ions which cause a layer of thick deposits on the heat exchanger surfaces.

Reduce heat to cause evaporation of water and increasing salt concentration in water cooling towers are, in this case to reach the saturated salt accelerated and increased sedimentation.

• Water cooling towers of the accumulation of microorganisms, biofilm is created. The biofilm formation of crystals of the primary ions as well as the ability to prevent heavy sediment to join, so high concentrations of organic matter and minerals in the water and accelerates the corrosion.

Ozone as a disinfectant bio film will be cut. This precipitation will increase with plenty of water, and dissolved solids can be repeatedly recirculating cooling towers to reduce the amount of water discharged. When the system works with such characteristics as small concentrations of ozone in water cooling towers is to prevent the formation of microorganisms.

Cooling towers and corrosion Chylrha, Ha, evaporation of water, the concentration of organic matter and Mdny, Mykrvbyvlvzhyky, materials used Gzary, sediment microorganisms Ha, heat exchange units