موارد آیین نامه ایمنی پساب های صنعتی چیست

پساب صنعتی

پسآب :

ماده 86- جمع آوری پساب ها باید توسط کانال یا لوله صورت پذیرد و انتقال آن به استخر ها ومخازن بنحوی باشد که امکان انتشار و تماس با کارگران وجود نداشته باشد.

ماده 87- کانال ها و لوله های جمع آوری و انتقال پساب با ید به گونه ای باشدتا آب براحتی از داخل آنها عبور نماید واز گیر کردن ضایعات همراه آب ممانعت گردد .

ماده 88- کانال های رو باز جمع آوری پساب، باید بوسیله نرده حفاظتی و یا درپوش های مناسب پوشانده شوند.

ماده 89- پساب ها باید بنحوی وارد شبکه جمع آوری گردد که از انتشار و جاری شدن در سطح محیط ممانعت بعمل آید.

ماده90 – در اطراف استخر جمع آوری پسآب ،باید تابلوهای هشدار دهنده نصب گردد.

ماده 91- اطراف پسآب،که امکان حضور کارگر و یا افراد متفرقه در آنجا وجود دارد باید نرده های حفاظتی مناسب نصب گردد.

ماده 92- بدنه استخرهای پسآب بایستی با مصالحی ساخته شود که امکان شستشو ، لایروبی ونظافت آن براحتی میسر گردد.

ماده 93- شرایط ایمن و منطبق بر آیین نامه های حفاظتی باید در طراحی محل نصب تاسیسات برقی و همچنین کلید های قطع و وصل برق ، پریزها ، سیم کشی ها وغیره رعایت گردد.

ماده 94- این آیین نامه مشتمل بر 94 ماده و به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 19/2/1386 شورای عالی حفاظت فنی مورد  بررسی نهایی و تصویب قرار گرفت و در تاریخ7/4/86 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید .

Chapter V – Effluent:د.

Article 87 channels and pipes to collect and transport waste must pass through them easily and so water retention Bashdta the waste water is prevent.

Article 88 of the open channel wastewater collection, should be covered by a suitable guard or cover.

Section 89 wastewater collection network should be inserted so that the diffusion and flow in the environment is prevented.

Article 90 – around the pool wastewater collection, warning signs should be installed.

Article 91 of the effluent, which allows workers or other persons, where there is a proper guard rails should be installed.

Article 92 The body of wastewater ponds should be constructed with materials that allow cleaning, dredging Vnzaft it is easily possible.

Article 93 in accordance with the conditions, safety and security regulations in the design of electrical installations and electrical switching breakers, sockets, wiring must be met to etc..