فیلتر شنی SAND FILTER

فیلتر تصفیه

جهت جداسازی ناخالصی های معلق و گل و لای موجود در آب از دستگاه فیلتر شنی استفاده می شود .
متداول ترین فیلترهای شنی تحت فشار است که مزایای بسیاری از جمله سرعت بالای تصفیه، صرف هزینه کم، حجم اشغالی محدود، و نیز افت حرارتی ناچیز آب پس از فرآیند آهک زنی است .
فیلتر شنی قادر به حذف بخش زیادی از گل و لای، کدورت، آهن، روغن، ذرات معلق و ماسه های روان می باشد .
به طور معمول از این نوع فیلترها در محیط های چندگانه استفاده می شود . دانه های درشت و سنگین در قسمت های زیر و دانه های سبک و ریز تر در قسمت بالایی قرار می گیرند ،
بدین ترتیب جهت حرکت آب به نحوی است که از عمل فیلتر نیز استفاده می گردد .
بدین ترتیب ذرات مورد نظر توسط بستر فیلتر جدا می شوند
، پس از گذشت مدت زمانی سیستم با افت فشار مواجه می گردد
و این زمانی است که فیلتر می بایست از مدار تصفیه خارج و وارد مرحله شستشو گردد .

To remove suspended impurities and silt content of the water from the sand filter is used.
The most common filter is pressurized filters offer many advantages such as high speed, low cost, limited soil volume, and minimal heat loss from the water after lime is a woman.
The sand filter is able to remove much of the mud, turbidity, iron, oil, dust and sand is.
Normally this type of filters used in multiple environments. Coarse grained, heavy and light parts of the grains are smaller in the upper part,
The direction of water movement so that the filter function is used.
Thus, the desired particles are separated by a filter bed
, After a drop in pressure when the system is faced
And this is when the filter must remove the filter circuit goes through the wash.

Industrial Water Treatment Equipment, Industrial Water Filter FILTER, SAND, SAND FILTER, lime Hk, Zny, Tsfyh, Fyltr, filter device Shny, Shstshv, Shny, lime process Zny, Fyltr, Filter by Fshar, Shny, filter sand filter under Fshar, Fyltrha, Fshar, filters are sand filters under Fshar, Gl, mud