لزوم استفاده از سسیتم های تصفیه آب جهت دام و طیور

دستگاه آّب شيرين كن نیمه صنعتی

آب یک ماده مغذی و حیاتی برای دام طیور می باشد . تهیه آب مناسب و سالم جهت تضمین سلامت دام و طیور موضوعی حیاتی می باشد . منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی باید از هر گونه آلودگی و میکروارگانیسم ها و مواد شیمیایی پاک باشند .موادی که عموما در این نوع آب ها آلودگی ایجاد می کنند شامل نیترات ها، باکتری ها، مواد آلی و ذرات معلق و داشتن رنگ ، بو و مزه نامطلوب می تواند موجب مصرف کمتر آب توسط حیوانات گردد.

آب راکد ذخیره شده درمخازن نیز میتواند منبعی برای انواع بیماری های ناشی از میکروارگانیسم و مواد سمی حاصل از کود های کشاورزی و همچنین رشد جلبک های آبی و و سبز باشد که سبب مسموم شدن دام و عوارضی همچون لرزش ماهیچه ای و آسیب کبد و حتی مرگ شود.

آلودگی  باکتریایی نیز می تواند موجب ناباروری، کاهش تولید شیر و یا سقط جنین شود. دو نوع متداول از این نوع باکتری ها شامل  می شود..Fusobacterium و

Water is a vital nutrient for livestock and poultry. Adequate and safe water supply is critical to ensuring the health of livestock and poultry. Whether surface or underground water resources should be cleaned of any dirt and microorganisms and chemicals.
Substances that are commonly found in this type of water pollution
Including nitrates, bacteria, organic matter and suspended solids and color, smell and taste can adversely
Water use is caused by animals.
Stagnant water is stored
Tanks can also be a resource for all kinds of diseases caused by microorganisms and toxic substances from agricultural fertilizers and blue-green algae is
Causing livestock poisoning symptoms such as tremors, muscle and liver damage and even death.

Bacterial infections can also cause infertility, decreased milk production or miscarriage.
Two common types of bacteria are included .. Fusobacterium and Lptospirosis

Sabvn, water filtration water purification water purification Snty, Industrial ro, industrial water treatment, industrial water treatment Shyraz, Esfahan Industrial Water Filtration Krj, Ssytm losses of water, water treatment, industrial water treatment half price Snty,