تنظیم دستی سطح هوا و فرمان به پمپ یا پرشرسویچ

پرشر سوئیچ

درشروع بهره برداری سطح آب را درنقطه ای درحدود 3/1 ارتفاع تانک از بالای آن انتخاب می کنیم و روی شیشه آب نما علامت می زنیم, سپس پمپ را روشن می کنیم تا سطح آب در تانک به علامت برسد, سپس پمپ را خاموش کرده و شیر هوای فشرده را باز می کنیم تا آنقدر هوا وارد شود تا فشار سنج به فشار مورد نظر برسد سپس شیر هوا را می بندیم , سیستم در این حالت می تواند کار کند وهرگاه فشار به حد بالا رسید پرشرسویچ پمپ را قطع می کند و هرگاه فشارکاهش یافت و به حد پایین رسید پمپ شروع به کار می کند. باید توجه کرد که روی پرشرسویچ دو محل تنظیم وجود دارد که یکی برای تنظیم فشار حد اکثر و یکی برای تنظیم اختلاف فشارمورد نظر است, که در نتیجه فشارماکزیمم و منیموم را می توان داشت.اختلاف بین فشار حداکثر و فشار حداقل ( اختلاف فشار ) باید به اندازه ای باشد که پمپ با توجه به مصرف درهرساعت حداکثر 6 بار استارت کند ( برای محافظت الکتروموتور ) که معمولا اختلاف یک اتمسفر این نتیجه را بدست می دهد, بنابراین سطح پایین آب در تانک درحالت فشار حداقل باید مورد توجه قرار گیرد و اگر تانک از آب خالی شد و تمام حجم تانک را هوا گرفت باید سطح آب را درفشارحداکثر به بالاتر برد تا هنگامی که سطح پایینی آب درفشار حداقل درآب نما مشاهده گردد ( روش آزمون و خطا ) و علامتی که برای فشار حداکثر روی آب نما بدست می آید باید به گونه ای ثابت شود که همیشه باقی بماند, معمولا در هر فاصله زمانی مناسب سطح آب باید نسبت به علامت بازبینی گردد تا در صورت بالا رفتن سطح آب نسبت به علامت ( بدلیل حل شدن هوا در آب ) با بازکردن شیر تخلیه مقداری آب را تخلیه نمود تا سطح آن به علامت برسد و سپس با بستن شیر تخلیه و بازکردن شیرهوا آنقدرهوا وارد تانک کرد تا فشارروی فشار سنج به حداکثر مقدار قبلی برسد . درعمل, این فاصله زمانی حدود دو ماه می باشد.

 In this case the system can work Vhrgah pressure was too high and if Fsharkahsh Prshrsvych pump breaks, and the lower limit will start the pump.

It should be noted that there Prshrsvych two set up, one for and one for setting the maximum pressure difference is Fsharmvrd,
The result can be Dasht.akhtlaf Fsharmakzymm and Mnymvm between maximum pressure and minimum pressure (pressure) should be enough
The consumption Drhrsat start the pump up to 6 times (for the protection of electric) which is usually a difference in the atmosphere it gives,
The low level of water in the tank when a pressure of at least should be considered, and if the water tank was empty and the volume of air tank should be above the water level Drfsharhdaksr
Until the low water pressure at the water front view (trial and error) and an indication that the maximum pressure on the waterfront achieved should be established that will always remain,
Usually any good time to check the water level should be reviewed in case the water level rises to sign (because of dissolved air in the water) by opening the drain valve to drain some water
It is up to the mark, and then close the drain valve and open Shyrhva Nqdrhva into the tank to Fsharrvy previous maximum pressure is reached.
In practice, this interval of about two months. Polyethylene tanks, water pump, chlorination of swimming pool pumps, water supply for agriculture, fresh water supply, water storage, water storage, water storage methods, methods of water storage, water storage methods, the construction of agricultural water supply reservoirs, index of surface water storage, water storage tank volume building, fiberglass water tanks, water storage tanks, water storage tank, water storage tank construction, plastic water storage tank, polyethylene water storage tanks, hot water storage tanks, water storage under Fshar, Tabarestan water storage, water storage fiberglass, agricultural water supply source