کاربرد مخزن آب یا برج آب

تانک آب

برج آب دارای دو لوله می باشد که از سطح زمین و از محور عمودی برج وارد تانک می شود که یکی هم لوله پرکننده و هم لوله مصرف می باشد و دیگری سرریز برج است که در صورتی که شناور الکتریکی کار نکند آب اضافه به حد بالای سطح آب از طریق آن خارج شده و درصورت وجود مخازن زمینی به آنها می ریزد و درصورت نبودن مخازن زمینی به نقطه ای ریخته می شود که اپراتور با ملاحظه آن مطلع می شود که شناور الکتریکی کار نمی کند و نسبت به تعمیر آن اقدام می نماید.درگذشته برای برج آب سه لوله در نظر میگرفتند که یکی برای پرکننده و دیگری برای مصرف و سومی برای سرریز بوده است که عملا وجود دو لوله جداگانه برای پر کردن و مصرف کردن آب ضرورتی نداشته و کار بیهوده ای است.هرگاه مصرف شروع شود آب از برج به شبکه می رود و هرگاه ذخیره برج کاهش یابد و به حد پایینی برسد شناور الکتریکی به پمپ فرمان استارت می دهد و تا زمانی که مصرف زیاد باشد آب بطور مرتب توسط پمپ به برج می ریزد و از برج به شبکه میرود تا وقتی که مصرف به حدی کاهش یابد که پمپ شروع به پر کردن برج نماید تا آب به حد بالایی برسد, شناور الکتریکی فرمان قطع به پمپ می دهد و سیکل کار دوباره تکرار می گردد.هرگاه مصرف شروع شود آب از برج به شبکه می رود و هرگاه ذخیره برج کاهش یافته و به حد پایینی رسید شناورالکتریکی به پمپ فرمان استارت می دهد و شبکه مستقیما توسط پمپ تغذیه می گردد بدون آنکه آب وارد برج شود ( چون مقاومت ارتفاع برج بیش ازمقاومت شبکه می شود زیرا مصرف کننده ها باز هستند ) و وقتی مصرف به حدی کاهش یابد که پمپ شروع به پر کردن برج نماید تا آب به سطح بالایی برسد, شناور الکتریکی فرمان قطع به پمپ می دهد و سیکل کاردوباره تکرار می گردد.نتیجه اینکه درحال اول وقتی پمپ کار می کند آب از طریق برج به شبکه می رود بدون آن که برج پر شود و در حالت دوم آب مستقیما از طریق لوله به شبکه می رود و لزومی ندارد که به برج برود, بنابراین وجود دو لوله جداگانه برای پرکردن و خالی کردن برج هیچ ضرورتی ندارد .

Water tower with two tubes that enter the tank level ground and the tower is Azmhvrmvdy
The filler pipe and pipe smoking is one
And in the absence of underground tanks poured Point
Considering that the operator is aware that Shnavralktryky not work and to make it repaired.
In the past the water tower three tubes, one for filling and one for use Drnzrmygrftnd and the third was to overflow
There are actually two separate pipes for filling and water consumption and waste is not required.
When you start taking water from the tower to the network
If storage tower is reduced and low Shnavralktryky to start the steering pump
And as long as the consumption is high Btvrmrtb water pump tower goes down Vazbrj network
As long as consumption is reduced so that the pump will start filling tower
Until the water reaches the upper limit, an electrical submersible pump stop command, and the cycle is repeated Kardvbarh.
When you start taking water network is Azbrj
Vhrgah save the tower was dropped to the bottom of the Shnavralktryky to start steering pump
And the network is fed directly by the pump without water tower (the tower more resistant because the resistance of the network because consumers are open)
When consumption is reduced so that the pump will start filling up the water tower reaches a high level, Shnavralktryky steering pump and stop the cycle Kardvbarh Tkrarmy.
Tower does not necessary. One way to install a water treatment system water, silica, water storage tank, chlorination of water storage tank, water storage tanks, atmospheric tanks, acid storage tanks, storage tanks of oxygen, liquid oxygen storage tanks, storage tanks is a reservoir of knowledge Mahan tank Save water, oxygen storage tank, crude oil storage tanks, compressed air storage tank, storage tank gasoline storage tank Gaz,