تصفیه فاضلاب بهداشتی

سیستم فیلتراسیون

۱- روشهای فیزیکی

از جمله روش های معمول تصفیه فیزیکی فاضلاب می توان به سیستمهای آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی، شناورسازی، چربی گیری و فیلتراسیون اشاره نمود .

۲– روش های بیولوژیکی

به آن دسته از روشهایی که درآنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده میشود، روش های بیولوژیکی می گویند. در این روشها میکروارگانیسم ها (بویژه باکتریها) نقش اصلی را در فرآیند تصفیه برعهده دارند چرا که آنها با استفاده ازمکانیسمهای درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن برای تولید سلول جدید و کسب انرژی استفاده می کنند . از آنجاکه سهم عمده ای از آلاینده های فاضلاب را مواد آلی تشکیل می دهند، استفاده از روشهای بیولوژیکی امروزه بطور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب ها متداول شده است. روشهای بیولوژیکی قادرند با هزینه ای پایین، طیف گسترده ای از آلاینده ها را مورد تصفیه قرار دهند. در ذیل به بررسی برخی روشهای معمول در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب می پردازیم .

1. Physical methods

The usual methods of physical treatment of wastewater can be recycle systems, seed formation, precipitation, flotation, and filtration fat cited.

2. Biological methods

 To those of the ways in which the biological processes used for wastewater treatment, biological methods say.
Since a major share of wastewater pollutants are organic materials, using biological methods are now widely used for wastewater treatment is.
Biological methods are able to lower costs, a wide range of pollutants to their treatment.
Below we examine some common methods in biological wastewater treatment.

Industrial water and wastewater treatment, industrial water treatment methods, wastewater and industrial wastewater treatment Hamadan, anaerobic wastewater treatment, waste water treatment concepts and design methods, sewage treatment, waste water treatment, household and industrial wastewater treatment, industrial wastewater treatment + ppt, hotel wastewater treatment, aerobic wastewater treatment, wastewater treatment and water supply, wastewater Wikipedia, the treatment of domestic sewage, waste water treatment, waste water treatment methods