کاهش آب مصرفی بویلره

با توجه به کمبود آب ، میزان آب مصرفی در تاسیسات یکی از مهمترین مسائلی است که پروژه‌های مسکونی و صنعتی با آن روبرو هستند . یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف آب درچنین مواردی استفاده ازآبهای سخت است که علاوه بر کاهش بازدهی مبدلها جهت حفظ کیفیت آب نیاز تخلیه مقدار زیادی ازآب بویلرها است که این امر به نوبه خود باعث مصرف مقدار زیادی آب در تاسیسات میشود .درصورت استفاده از فن آوری سختی گیری مغناطیسی می توان از آبهای سخت به صورت مستقیم درتاسیسات و بخصوص بویلرها استفاده نمود که به دلیل عدم نیاز به تخلیه حذف فیزیکی مشکلات سختی و رسوب ، میتوان درمیزان آب مصرفی به مقدار زیادی صرفه جویی نمود . درچند دهه اخیر تکنولوژی سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی درصنایع مختلف و به خصوص درحرارت و برودت جایگاه مناسبی پیدا کرده است به طوریکه دربسیاری از موارد جایگزین روشهای دیگرکه عمدتا شیمیایی هستند ، شده است.این روش با برخورداری از مزایایی چون :

– حذف آثار نا مطلوب سختی و رسوب

– جلوگیری از تشکیل رسوب

– حذف رسوبهای پیشین

– افزایش بازدهی مبدلهای حرارتی

– نصب و نگهداری آسان

تبدیل به یکی از کاربردی ترین راههای مقابله با سختی و رسوب در حرارت و برودت شده است .دراثراعمال میدان مغناطیسی با انرژی مناسب می توان شرایطی را ایجاد کردکه فرایند تشکیل بلورهای رسوب در داخل آب رخ داده و ازچسبیدن آنها به دیواره‌ها جلوگیری شود .دراین حالت اصطلاحا در آب پدیده دانه برفیرخ داده و هسته‌های اولیه بلورهای رسوب در آب تشکیل می شود . با گذشت زمان به حجم هسته‌های اولیه افزوده شده و بلورهای سخت خنثی و معلق در آب که خاصیت چسبندگی خود را از دست داده اند ظاهرمی شود . درکنارفرایند فوق افزایش مولکولهای آزاد درآب وشکسته شدن پیوند هیدروژنی بین آنها باعث افزایش حلالیت آب شده و خاصیت رسوب زدایی را نیز به فن آوری فوق می افزاید، به نحوی که با گذشت زمان رسوب‌های پیشین نیز در آب حل شده و تبدیل به بلورهای خنثی معلق در آب می‌شوند.این حالت اصطلاحا درآب پدیده دانه برفیرخ داده و هسته‌های اولیه بلورهای رسوب درآب تشکیل می شود . با گذشت زمانبه حجم هسته‌های اولیه افزوده شده و بلورهای سخت خنثی و معلق درآب که خاصیت چسبندگی خود را از دست داده اند ظاهرمی شود . درکنارفرایند فوق افزایش مولکولهای آزاد درآب و شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین آنها باعث افزایش حلالیت آب شده و خاصیت رسوب زدایی را نیز به فن آوری فوق می افزاید، به نحوی که با گذشت زمان رسوب‌های پیشین نیزدرآب حل شده و تبدیل به بلورهای خنثی معلق درآب می‌شوند.

Due to lack of water, the amount of water used types of institutions is one of the main issues facing residential and industrial projects.
One of the most important reasons for the increase of water consumption in such cases is that in addition to reducing the efficiency of converters Azabhay hard to maintain water quality Nyaztkhlyh plenty of water boilers that use large amounts of water, types of institutions will definitely turn.
If you use teletraffic softening magnetic technology can be hard Azabhay directly boilers used types of institutions, particularly the need to evacuate because of the physical elimination of difficult problems and sedimentation rate can save a lot of water.
Few decades softening technology and magnetic de-sedimentation industry and especially heat and cold has a good position so that in many cases, alternative methods are mainly chemical Dygrkh the paper.
This method has advantages such as:
– The removal of undesirable hardening and precipitation
– Prevent the formation of deposits
– Removal of old deposits
– Increase the efficiency of heat exchangers
– Easy installation and maintenance
Become one of the most practical ways to deal with difficult and sediment in the heat and cool.
Drasramal magnetic field energy can create conditions suitable for the formation of crystals that higher precipitation occurred within Azchsbydn water to prevent walls.
In this case, the phenomenon called water the seeds Brfyrkh initial Vhsthhay water crystals precipitate is formed.
Over time, the volume of the first blocks are added to hard crystals suspended in water neutral and adhesion properties appear to have lost.
.
This phenomenon is called water Brfyrkh seed and the first blocks of water crystals precipitate is formed.
After the initial core volume added Zmanbh hard crystals suspended in water neutral and adhesion properties appear to have lost.
Drknarfraynd the increased free water molecules and break the hydrogen bonds between them increases water solubility and precipitation properties deforestation also adds the technology, so that by the time the earlier deposits are water Nyzdrab solved and has become the crystals are a neutral suspended .Bkhar, pot sand filter Gyr, difficult recovery boiler, heat recovery boiler, hot oil heaters, boilers, machinery Arak, Boiler Co., boiler plant, water tube boilers, boiler Radiator, is the boiler, the boiler or boilers Boilers once Gzr, Bkhar, Euro-fired boiler once Gzr, troubleshooting Bvylr,