سختی گیری مغناطیسی در بویلرها

سختی گیری مغناطیسی در بویلرها

معمولا بین اجزا موتورخانه دیگ‌های آب داغ و بخار به علت کاهش حلالیت مواد معدنی درآب با افزایش دما بیشترین رسوب را تولید می کنند . یعنی با افزایش دما میزان حلالیت کربنات کلسیم و منیزیم که عمده ترین مواد سازنده رسوب هستند کاهش پیدا کرده و به صورت لایه ای سخت که عایق حرارتی نیزمحسوب می شود دردیواره‌ها تشکیل می شوند . داده‌های آماری نشان می دهند که درصورت تشکیل لایه رسوب به اندازه یک شانزدهم اینچ به اندازه پانزده درصد به میزان سوخت مصرفی افزوده خواهد شد .درصورت استفاده از سختی گیرمغناطیسی دربویلر‌ها میتوان بسیاری از اثرات مضر و مخرب سختی را رفع نمود که از مهمترین مزایای کاربرد فن آوری میتوان به مواد ذیل اشاره نمود .کاهش مصرف سوخت: با شروع فرایند سختی گیری مغناطیسی در بویلرها شاهد کاهش مصرف سوخت بین 5% تا 12% خواهیم بود که علت عمده این امر رفع اثرات مخرب سختی کاهش پیوند هیدروژنی مولکولهای آب و افزایش بازدهی بویلرها به دلیل افزایش ضریب تبادل حرارتی مولکولهای آب است .

Usually hot water and steam boilers engine components to reduce the solubility of mineral water with increasing temperature to produce the highest deposition. The temperature increases solubility of calcium carbonate and magnesium are the most important sediment declined materials and thermal insulation layer of hard Nyzmhsvb the manufacturing of the walls are formed.
Statistical data show that when deposited layer formed as a sixteenth of an inch to fifteen percent will be added to the fuel.
If the hard Gyrmghnatysy many harmful effects and destructive Drbvylrha can hardly be the main advantages of using technology to meet the following materials can be cited.Boiler – Bvylr, Gyr, hard sand filter boiler heat recovery, hot oil boiler, Boiler Co., boiler plant, water tube boilers, boiler Radiator, softening heat softening temperature Gstr, Gstr, softener dishwasher, magnetic water softener aqua , magnetic water softener magnetic water softener Kva, Ansar, magnetic water softener package room softener, cationic softener, catalog softening temperature Wide, Green softening