سختی گیرهای مغناطیسی در حرارت و برودت (بویلر، چیلر و…)

آب مهمترین سیال در حرارت و برودت است که وظیفه انتقال گرما در مبدلهای حرارتی را به عهده دارد . در برجهای خنک کن ، بویلرها و چیلرها از آب به عنوان مایع مبدل استفاده می شود به طوریکه گردش آب موجب تبادل حرارتی میگردد . معمولا آب استفاده شده درکاربردهای حرارتی و برودتی از نوع آب سخت است ، آبهای سخت تشکیل پوسته کربنات کلسیم می دهند که مشکلات متعددی رابوجود می آورد . این پوسته به شکل رسوب بر روی سطوح داخلی لوله‌های حامل آب باعث کاهش ظرفیت انتقال جریان آب و انتقال جریان حرارت می شود . هنگامیکه آبهای سخت حرارت داده می شوند تشکیل پوسته، خیلی سریعتر انجام می گیردکه مشکلات زیادی را در بویلرها و آبگرمکن‌ها به وجود می آورند.یک پوسته به قطر یک میلیمتر بر روی سطوح گرم کننده یک آب گرم کن بصورت عایق حرارتی عمل کرده و در نتیجه تقریبا 10% افزایش هزینه به وجود خواهد آمد. معمولاکاتیونهای کلسیم و منیزیم در آب عامل رسوب هستند کاتیون کلسیم صرفنظر ازنمک‌های آن که شامل سولفات کلسیم ، کلرو کلسیم و سایر نمکهای کلسیم می شود سختی کلسیم را تشکیل می دهند . همانطور کاتیون منیزیم باعث سختی منیزیم میگردد و چون عامل اصلی سختی آب ترکیبات معدنی این دو عنصر است لذا بطورکامل فرض می گردد که سختی کل آب از سبک کردن به کمک آب آهک و خاکسترکربنات سدیم و سبک کردن با استفاده از مبادله کننده‌های یونی به وجود میآید . روشهای دیگری مانند الکترو دیالیز ، تقطیر ، انجماد و اسمز معکوس وجود دارد که به علت پیچیدگی و گران بودن فقط در شرایط خاص بکار برده میشود . در روشهای معمول از مواد افزودنی استفاده می‌شود که علاوه بر پایین بودن بازدهی مشکلات زیست محیطی نیز ایجاد می گردد . درحال حاضر سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی به عنوان یک روش غیر شیمیایی و بدون نیاز به موادشیمیایی افزودنی به آب و سازگار با محیط زیست با خواص بسیار مفید دیگربرای صنایع مختلف همواره به عنوان جایگزین مناسبی برای روشهای پیشین مطرح است .

Water, heat and cooling fluid is the most important task is to heat transfer in heat exchangers.
Drbrjhay cooling, boilers and chillers use water as the liquid is transformed so that the water flow will cause heat exchange. Water is usually used for heating and cooling applications from hard water, hard water to form calcium carbonate shells that Rabvjvd creates several problems.
This shell-shaped deposits on the inner surfaces of pipes carrying water to reduce the capacity of water flow and heat transfer is underway. When hard water is heated to form a shell, much faster that Drbvylrha and water heaters pose many problems.
A shell of a millimeter in diameter on the surface of a hot water heater acts as thermal insulation and as a result there will be approximately 10% increase in costs.
Mmvlakatyvnhay calcium and magnesium cations in water are calcium deposits cause Srfnzraznmkhay which includes calcium sulfate, calcium salts and other Klrv calcium to form calcium hardness.
Magnesium Magnesium is hard Vchvn Hmantvrkatyvn the main cause hard water mineral composition of these two Nsrast so fully assumes that total hardness of water with lime juice and Khakstrkrbnat style and the style using sodium ion exchange occurs.
Other methods such as electro dialysis, distillation, reverse osmosis is freezing because of the complexity and high price is used only in special circumstances.
Drrvshhay commonly used additives in addition to the environmental problems caused by the low efficiencyBkhar, for resin, softening hard Gyr, water softener, softener magnetic water softener Gyr, hard, softening resin, magnetic water softener, magnetic water softener, softeners, softener resin, softening foam phosphate-softener package, wash the filter Gyr, softening hard water hardness Gyr, filter, filter, softener package, importer softening filter package.