تولید نیترات

تصفيه آّب خانگی 3 مرحله ای

مواد آلی که بوسیله آب حمل می‌شوند، بتدریج که در زمین نفوذ می‌کنند، در اثر کاهش و اکسایش پی در پی متلاشی می‌شوند. مجموع پدیده‌هایی که طی آنها مواد آلی اولیه به نیترات‌های حل پذیر و مستقیما قابل جذب برای گیاه تبدیل می‌شوند، تولید نیترات است. نقش تفکیک مولکول آلبومینوئید مربوط به میکروب‌های هوازی و ناهوازی‌ ای است که در خاک ، زندگی و در اولین مرحله این مولکول را به سوی تبدیل به نمکهای آمونیاکی هدایت می‌کنند.

سپس تحت تاثیر باکتری‌های ویژه ، این نمکها ابتدا به نیتریت و بعد به نیترات تبدیل می‌شوند. بنابراین ، نیتروژن به شکل نیترات بوسیله گیاهان جذب می‌شود. گیاهان نیز مانند فرایند تولید نیترات به شرایطی مانند دما ، رطوبت و اکسایش نیاز دارند، اما حضور آهک نیز بسیار مهم است. به این دلیل است که توانایی تولید نیترات در سازنده‌های رخنه‌دار و سنگ آهک زیاد است، در حالی‌که در زمینهای سیلیسی و از لحاظ آهک ، فقیر این توانایی اندک است.

بطور خلاصه ، تولید نیترات عبارت است از نقطه پایان تبدیل محیط آبی به محیط معدنی شده ای که در آن ، میکروبهایی که احتمالا از ابتدا در ماده آلی گفته شده وجود داشته اند، دیگر چندان زنده نمانند. به‌علاوه ، این میکروبها با گونه‌های دیگری که با محیط کاملا سازش یافته‌اند، رقابت حیاتی پیدا می‌کنند و در این مبارزه بیشتر گونه‌های بیماری‌زا از بین می‌روند.

Organic materials are transported by water, which gradually came to earth as a result of reduction and oxidation are successive collapse. Total phenomena during which the initial organic matter and soluble nitrates are converted directly that plants produce nitrates. Albo Mino separation of molecules and anaerobic types of aerobic microbes in the soil, and living in the first stage of the molecules lead to the conversion of ammonia salts.
Then under the influence of specific bacteria, these salts are the first to nitrite and then to nitrate. Therefore, the nitrate nitrogen is absorbed by plants. Plants such as nitrate production process conditions such as temperature, humidity and oxidation of need, but the presence of limestone is also very important. The reason is that the ability to produce nitric acid and limestone in the constructors Rkhnhdar much, but in the context of silica and lime, poor little ability.

 Furthermore, the microbial species that have adapted to the environment, critical race and become more pathogenic species are destroyed in combat.

3-stage water purifier, water purifier aqua clean, aqua tek desalination home water treatment devices, nuclear desalination, water ionizer alkaline, ionized water pricing, water ionizer alkaline, ionized water machine now, Water Purifier industrial water purification systems, water purification systems, design of storage tanks, water storage tanks, fiberglass, milk storage tank