مهمترین روشهای تصفیه فیزیکی

روش تصفيه فاضلاب

مهمترین روشهای تصفیه فیزیکی صافی ها تانک های ته نشینی سیستم های شناور سازی

صاف کردن فاضلاب :

صاف کردن فاضلاب آشغالگیری صاف کردن با کمک صافی های ماسه ای

ته نشین کردن مواد معلق :

ته نشین کردن مواد معلق با کاهش سرعت جریان آب امکان ته نشینی مواد معلق در تصفیه خانه های آب و فاضلاب فراهم خواهد شد

حوضچه های ته نشینی :

حوضچه های ته نشینی منطقه ورودی که توسط آن فاضلاب در استخر بخش می گردد. منطقه ته نشینی که در آن ذرات معلق فاضلاب ته نشین می شوند. منطقه جمع شدن لجن. منطقه خروجی که توسط آن فاضلاب ته نشین شده از استخر بیرون می رود.

کاربرد رابطه استوک در طراحی حوضچه ته نشینی :

کاربرد رابطه استوک در طراحی حوضچه ته نشینی وزن مخصوص ذره وزن مخصوص فاضلاب سرعت ته نشینی لزجیت دینامیکی قطر ذره

سرعت ته نشینی سطح حوضچه ته نشینی دبی ورودی به استخر سرعت ته نشینی به عمق حوضچه ته نشینی بستگی ندارد.

در عمل استفاده از قانون استوک به دلایل زیر ممکن نیست :

در عمل استفاده از قانون استوک به دلایل زیر ممکن نیست ذرات کروی نیستند و از نظر جنس همگون نمی باشند. معمولاً ذرات معلق هریک به صورت جداگانه ته نشین نمی شوند. در کف استخر به دلیل افزایش غلظت ذرات سرعت ته نشینی کمتر است. سرعت افقی ذرات در تمام سطح استخر یکی نیست

لایه بندی حوضچه های ته نشینی :

لایه بندی حوضچه های ته نشینی لایه تصفیه شده روئین که تقریباً ذرات معلق قابل ته نشینی از آن خارج شده است. لایه ای که ذرات معلق فاضلاب در آن بصورت مستقل از هم در حال ته نشینی هستند. لایه ای که غلظت ذرات در آن زیاد شده و ذرات به صورت لخته درآمده و ته نشین می شوند. لایه ای که لخته های به هم نزدیک شده و مانع ته نشینی سریع می شوند. لایه ای که در آن لجن ته نشین می شود.

بطور متوسط میزان کاهش شاخص های آلودگی در ته نشینی اولیه عبارتند از: :

بطور متوسط میزان کاهش شاخص های آلودگی در ته نشینی اولیه عبارتند از: 100% مواد قابل ته نشینی 80% کل مواد معلق 35% BOD5 30% COD

The methods of physical conditioning filters sedimentation tanks flotation systems
Smooth Sewage:
Sewage Shghalgyry smooth shave with sand filter
Depositing suspension:

Sedimentation ponds:
Sedimentation ponds in which sewage inlet area of ​​the pool. The settling of the suspended particles are deposited waste. The accumulation of sludge. The output of the waste deposited by the pool goes out.
Stokes equation is used in the design of the settling basin:
Stokes equation in the design of application specific gravity drainage basin sedimentation particle density sedimentation rate Lzjyt dynamic particle diameter
Settling basin sedimentation rate of the input to the pool sedimentation rate does not depend on the settling basin.

In practice it is not possible to use the stock for the following reasons:
In practice, using Stokes law for the following reasons may not be spherical particles are not homogeneous in terms of sex. Usually precipitated particles are each individually. At the bottom of the pool due to the increased concentration of particles sedimentation rate is lower. The horizontal velocity of the particles at the surface of the pool is not
Layered sedimentation ponds:
Layered sedimentation ponds refined Rueen layer is almost suspended particles settling out of it. The layer of particles in the wastewater are independent of the time of deposition. The layer in which high concentrations of particles and particles coagulate and settle accordingly. Layer clots are close together and prevents rapid sedimentation. Where the sludge layer is deposited.
An average reduction of pollution indicators in primary sedimentation include:
An average reduction of pollution indicators in primary sedimentation include 100% of the deposit 80% of total suspended solids 35% BOD5 30% COD

Relay boiler, boiler company, wash boiler water desalination, water desalination, household nuclear desalination, water is ionized, alkaline ionized water, light, and alkaline ionized water, gas storage tanks, filtration device alkaline water machine, water pricing, water treatment system water King, agricultural water storage tanks, hot water storage tank