شن های فیلترهای شنی پس از چند وقت باید عوض شوند

انواع فیلتر شنی

مهندسین بنابر کیفیت شن های مورد استفاده در فیلترهای شنی زمانی بین 5 تا 10 سال را برای تعویض آن پیشنهاد میدهند. در حالیکه دیده شده است که گاها فیلتر ها بیش از 20 سال بدون تغییر شن به کار خود ادامه داده اند اما کارایی که باید را ندارند. در ابتدای کار فیلترها، شن استفاده شده بسیار زبر میباشد. این زبری آن چیزی است که باعث میشود شن و ماسه ذرات خاک در آب را فیلتر کند. از آنجایی که زبری این شنها در گذر زمان کمتر میشود، راندمان فیلتر کم می شود و این به این معنی است که سیستم شما باید بیشتر کار کند تا همان بازده را داشته باشد.

یافته ها نشان میدهند که بعد از 5 سال، دیگر شن ها نمی توانند کثیفی ها را به طور کامل پوشش دهند و آب در back wash، کاملا تمیز نمی شود. در نتیجه چرخه فیلتراسیون کوتاه تر شده و نیاز به back wash بیشتر می-شود.

فیلترهای شن و ماسه ای اتوماتیک بهترین گزینه برای استخر های شنا میباشند زیرا سیستم back wash خودکار دارند. به این معنی که میتوانند برنامه ریزی شوند که چه زمانی شیر ها معکوس شوند، پس شویی انجام شود و دوباره شیر ها به حالت قبل باز گردند. این فیلتر ها بدون نیاز به اپراتور هستند اما هزینه ابتدایی بالاتری را دارند.

Therefore, quality engineers sand used in sand filters in between 5 to 10 years for a replacement suggestions. While it has been seen that sometimes sand filters for over 20 years to continue unchanged, but the things I should not have. In the beginning, filters, sand used is very rough. This is what makes coarse sand and dirt particles in the water filter.

 Since the roughness of the sand in less time, low efficiency filter

And this means that the system must do more to have the same efficiency.

Results show that after 5 years, the sand can not fully cover the dirty water back wash, clean as can be. As a result of the filtration cycle is shorter and more to-be need to back wash.

Automatic sand filters are the best choice for swimming pool

 Because automatic back wash system. Which means that it can be programmed

When the valves are reversed, then tap again laundering and return to the previous state.

 These filters have a higher initial cost, but without an operator.

 Buy a water softener, water softener package, tube boiler desalinization a short wick, West Water and Waste water, Water and Waste water Ilam , Zanjan city water and sewer, water is ionized, alkaline ionized water, alkaline ionized water style designing a solar desalination, desalination troubleshooting, linear wife Claire, Claire female pill, chlorine gas woman