روشهای گندزدایی منابع آب

گندزدايي كلرين

یکی از آلودگیهای بسیار عمده و خطرناک منابع آب ، آلودگی بیولوژیکی است . آب می تواند به انواع میکروارگانیسم ها اعم از انواع باکتریها ،‌انگلها ، قارچها و ویروسها آلوده شود . آلودگی عمده و شایع آب ، آلودگیهای باکتریایی شامل کلی فرمها ( باکتریهای روده ای ) و انگلی می باشد که به طرق مختلف این باکتریها را از بین می برند.

روشهای گوناگونی برای گندزدایی منابع آب وجود دارد که بطو کلی به دو دسته شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شوند . از روشهای رایج شیمیایی ، کلر زنی و استفاده از گاز ازون ، و از روشهای رایج فیزیکی ، حرارت ،‌فیلتراسیون و پرتو دهی را می توان نام برد.

این نکته نیز مهم است که حمل و کاربرد ماده ضد عفونی کننده بی خطر باشد و بتوان غلظت آن را در آبهای تصفیه شده اندازه گیری کرد . ضدعفونی را اغلب با استفاده از عوامل شیمیایی ،‌عوامل فیزیکی ، ابزارهای مکانیکی و تابش انجام می دهند.

One of the most important and dangerous contamination of water resources, biological contamination. Water can be a variety of microorganisms including bacteria, parasites, fungi and viruses infected. Most common water contaminants, including coliform bacterial infections (intestinal bacteria) and parasites, which are different ways to destroy these bacteria.

There are several methods of disinfection of water that can be divided generally into two categories: chemical and physical. Conventional chemical methods, chlorination and ozone, and the current methods of physics, heat, filtration and irradiation can be named.

 It is important that safe handling and use of disinfectants and its concentration can be measured in purified water. Disinfect often with the use of chemical, physical, mechanical devices and radiation do.

Water Purifier aqua vin, pool filter, water filters, water treatment, industrial Eva Kvavyn, reverse osmosis water purifier, industrial water treatment, industrial wastewater treatment, water production DM, 5 stage water purification systems, water treatment system 6-point home, the Sinaki water Purifier, water Purifier price, price Fylmtk membrane, Jõhvi lamp uv, tank Faybrgls