گندزدایی به روش کلر

گندزدایی با کلر

کلر زنی اگر چه بسیار رایج است اما نیاز به تجهیزات متعدد و جاگیر و از همه مهمتر نقل و انتقال و کاربرد گاز خطرناک کلر دارد ایمنی کامل در طراحی سیستمهای ذخیره و نگهداری کلر بایستی رعایت گردد بدلیل آنکه گاز کلر بسیار سمی و خورنده است . در کاربرد کلر به عنوان ضد عفونی کننده رعایت موارد زیر الزامی است .

– کلریناسیون روزمره بایستی نزدیک نقطه کاربرد صورت گیرد .

– ذخیره کلر و تجهیزات کلریناتور بایستی در اتاقهای جداگانه صورت گیرد.

– تهویه بایستی کف اتاق تعبیه گردد بدلیل اینکه گاز کلر سنگینتر از هوا می باشد .

– ذخیره کلر باید جدا از تغذیه کننده های کلر صورت گیرد .

– اتاق کلر یناتور باید از نظر حرارت کنترل گردد. حداقل دمای ٢١ درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود .

– از تابش خورشید بطور مستقیم روی سیلندرهای گاز کلر جلوگیری به عمل آید . وهرگز حرارت به طور مستقیم در تماس با سیلندرها نباشد .

کلر گازی است سمی و چنانچه در کاربرد آن رعایت نکات ایمنی نشود ممکن است باعث انفجار و مسمومیت گردد . به علاوه مانند تمام روشهای شیمیایی ماده ای به آب افزوده شده و طعم آن را تغییر می دهد و هزاران ترکیب خطرناک و بعضا سرطان زا پدید می آورد . امروزه مشخص شده که کلر با مواد آلی درون آب ترکیب و واکنش نشان داده و با تشکیل تری هالو متانهای گوناگون (THMS ) چیزی حدود ٨۵٠ ترکیب کارسینوژن ( سرطان زا ) پدید می آورد .

اثرات زیست محیطی ناشی از گاز کلر در منابع آبی بدین صورت است که مقدار بیشتر از ۵/١ میلی گرم در لیتر باعث مرگ و میر آبزیان مخصوصا ماهی می گردد .

بنابراین استفاده از پرتودهی فرابنفش و گاز ازون بطور روز افزون مورد توجه قرار گرفته وجایگزین کلر می شوند .

The use of chlorine as a disinfectant is necessary to observe the following points.
– Routine chlorination should be near the point of use.
– Save Klrynatvr chlorine and equipment should be in separate rooms.
– Ventilation should be provided on the floor because chlorine gas is heavier than air.
– Storage of chlorine and chlorine must be removed from the feeder.
– Claire Ynatvr room temperature should be controlled. Minimum temperature of 21 ° C is recommended.
– The sun directly on to prevent chlorine gas cylinders. NEVER heat is not directly in contact with the cylinder.
Chlorine gas is toxic and if the application does not comply with the safety measures may explode and cause injury. In addition, like all of the chemical substance is added to the water and alters the flavor combinations and thousands of dangerous and sometimes creates carcinogens. It has been recognized that chlorine reacts with organic matter in water composition and the formation of THMs Mtanhay (THMS) in about 850 combinations of carcinogenic (cancer-causing) appears.
Environmental effects of chlorine in the water so that the amount of 5/1 mg caused the death of fish, especially fish.
The use of ultraviolet radiation and ozone are increasingly considered replacing chlorine.

Relax water purifier, industrial and semi-industrial water treatment system, water treatment system aqua vin crystal water treatment, desalination, water treatment, household water treatment system, water treatment system 5 point, 6-stage water purifier, purifier 8 water level, water purifier ro, regulator tds, Tabarestan water tank, fiberglass water tank, water tank air