فاضلاب چیست

تصفیه آب و فاضلاب

همه جوامع ، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ، فضولات تولید می کنند . بخش مایع این فضولات ، یا فاضلاب ، اساسا همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع تولید ،‌ فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع یا فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکونی ،‌اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و بر حسب مورد ، با آبهای زیرزمینی ، آبهای سطحی و سیلابها آمیخته است .

اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود ، تجزیه مواد آلی آن ممکن است منجر به تولید مقدار زیادی گازهای بدبو شود . علاوه بر آن ، فاضلاب تصفیه نشده معمولا حاوی میکروارگانیسمهای بیماریزای فراوانی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و یا در برخی فضولات صنعتی موجودند . فاضلاب ، شامل برخی مواد مغذی نیز هست که می تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود ، و ممکن است ترکیبات سمی نیز داشته باشد ،‌بنا به این دلایل انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید ، وسپس تصفیه و دفع آن ، نه فقط مطلوب ، بلکه در جوامع صنعتی ضروری است و جنبه اقتصادی و تولید درآمد نیز دارد .

تصفیه آب و فاضلاب شاخه ای از مهندسی محیط زیست است که اصول بنیادی علوم و مهندسی را در مسائل کنترل آلودگی آب به خدمت می گیرد . هدف نهایی مدیریت فاضلاب حفاظت محیط زیست است به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد .

Communities, as well as solid and liquid waste they produce. The liquid portion of the waste, or sewage, mainly as a result of the water used in various applications has been infected. In terms of resources, waste water can be seen as a combination of liquid or Fzvlaty by water from residential, office and commercial and industrial installations and in the case of groundwater, surface water and flood disruption.

If untreated waste accumulation, decomposition of organic matter may be altered to produce large amounts of gases. In addition, the sewage treatment plant pathogenic microorganisms not usually contain a lot of people that live in the digestive tract and are available in a number of industrial waste. Sewage contains some nutrients that can stimulate the growth of aquatic plants, and may also contain toxic substances, according to the reasons for the rapid and effortless transfer of waste generation, treatment and disposal, then it is not only desirable but also in industrial societies is essential for the production of income and economic aspects as well.

Water and wastewater treatment, environmental engineering is a branch of the fundamental principles of science and engineering in water pollution control issues to be served. Waste management is the ultimate goal of protecting public health and the environment in a way that contradicts the principles of economic, social and political harmony.

Water Purifier aquawin, boiler, water filters, water treatment Kvavyn direct sales, home water treatment, water desalination Kn, home, home water filters, water purification units Stage 7, 8 Stage Water Purifier, water Purifier ro, home water purifier filter 5, 7 Household water Purifier Filter, side By side, refrigerator water filter price