فیلتر رسوب گیر و کربنی

فیلتر کربنی

فیلترهای پلی فسفات (رسوب گیر)
فیلترهای پلی فسفات جهت جلوگیری از بستن رسوب در ماشین های ظرفشویی ، لباسشویی ، پکیج های صنعتی ، بویلرها ، مه پاشها و هرجایی که احتمال رسوب کلسیم و مواد آهکی باشد مورد استفاده قرار میگیرد. این فیلتر در سایزهای 5 ، 7 ، 10 و 20 اینچ موجود می باشد.فیلترهای کربنی

این فیلترها شامل یک محفظه پر از بهترین نوع کربن اکتیو تهیه شده از پوست نارگیل یا گردو بصورت گرانول جهت حذف کلر و میکرو ارگانیزم برای رفع بو و طعم نامطلوب آب می باشد، این فیلتر در سایزهای 5 ، 7، 10 و 20 اینچ موجود می باشد.

Filters polyphosphate (sediment retention)
Polyphosphate filters to prevent the closing of deposits in dishwashers, washing machines, boilers, machinery, boilers, fogger and wherever possible calcium deposits and calcareous materials are used. This filter sizes 5, 7, 10 and 20 inches are available.

Carbon filters
The filter consists of a chamber filled with the best kind of active carbon granules prepared from coconut or walnuts as to remove chlorine and micro-organisms to eliminate undesirable odor and taste of water, the filter sizes 5, 7, 10 and 20 inch available is.

Active coal, charcoal filter, carbon filter, installing water purification units, water washing, alkaline water purifier, water treatment system Aquaclear water purifier, water purifier components aqua, water purifier aquajoy, Installation Guide household water purifiers, filters, polyphosphate, carbon filters, how to install home water purifier, activated carbon