محفظه های فیلتر

محفظه فیلترها

PLUS 3P

محفظه های تکی و دو تایی برای کارتریجهای با استاندارد SX با سیستم آب بندی تخت (DOE) و اختصاصا برای کارتریج های با استاندارد BX و CX که مجهز به سیستم نصب سریع DOE (درپوش با اورینگ دوبل) هستند.

اتصالات ورودی وخروجی : در سایزهای “1/2. “3/4. 1”. “1/4-1 .”1/2-1. با دنده برنجی/ پلاستیکی موازی (سیلندری) مطابق با استاندارد BSP ویا مدل های با دنده پلاستیکی مخروط (کونیک) مطابق با استاندارد NPT و با سایز” 3/4. 1″ موجود می باشند.

تنوع مدل ها: متوسط، کوچک، بزرگ، فوق بزرگ برای کارتریج هایی با ارتفاع 5″، “7، “10، “20.

در مدل های با مخزن های شفاف یا مات.

محفظه های سری M: مدلهایی با دو فشار سنج.

محفظه های سری S: مدلهای بزرگ “10 و فوق بزرگ “20 دارای شیر تخلیه جهت تمیز کردن خودکار، که دارای یک آبگذرقیفی شکل می باشد تا آب آشامیدنی را از آلودگی احتمالی به وسیله جریان برگشتی فاضلاب محافظت کند مطابق با استاندارد 2002/11 – 1717 UNI. برای کارتریجهای BX و CX که همچنین مجهز به سیستم نصب سریع DOE (درپوش انتهایی با اورینگ دوبل) هستند.

حداکثر فشار کار: 8بار (116psi)

حداکثر دمای کار: 45 درجه سانتیگراد (113 درجه فارنهایت)

متعلقات بر حسب تقاضا: آچار،پایه نصب، لوله خروجی، سرشیربرنجی و پلاستیکی.

مواد اولیه اصلی: PPو PET تقویت شده.

Filter chamber
PLUS 3P
Single and dual chamber SX for cartridges with standard flat seals (DOE) and specifically for cartridges with standard BX and CX is equipped with quick installation DOE (cover with double O-ring) are.
Input and output connectors in sizes 1-1/2 “.1-1/4″، 1 “، 3/4″.  1/2 ” With brass gear / plastic parallel (cylinder) in accordance with BSP standard or gear models with plastic cone (Kvnyk) complying with the NPT and 3/4 size “. 1 “are available.
A variety of models: medium, small, large, extra large cartridge with a height of 5 “, 7”, 10 “,” 20.
In models with transparent or opaque containers.
Enclosure Series M: models with two pressure gauges.
Enclosure Series S: big models’ ultra-large 10 “20 with a drain valve for automatic cleaning, which has a funnel over the water to drinking water from possible contamination by sewage backflow protection in accordance with ISO 2002 / 11 – 1717 UNI. Cartridges BX and CX is also equipped with quick installation DOE (end cap with double O-ring) are.
Maximum working pressure: 8 bar (116psi)
Maximum temperature: 45 ° C (113 ° F)
Software on demand: spanner, mount, exhaust pipe, plastic Srshyrbrnjy.
The main raw material: PP and PET plastic.

Anti Askalant, active coal, water softener, silica, water filter, household water filter, water filter, water filter tank, water filter, household water filter, industrial water filter, refrigerator water filter, filter Samsung refrigerator water filters, water filter azd, water filter side By Side