حذف گاز دی اکسیدکربن از آب

آب تصفیه کن خانگی آشپزخانه Ro

1- سیستم تزریق اسید کلریدریک :

:: جهت سهولت در جداسازی گازهای محلول در آب،PH آب ورودی توسط سیستم تزریق اسید تنظیم می‌گردد.

2- دمنده هوا:

:: برای تامین هوای موردنیاز سیستم از یک دمنده هوا با قدرت موتور متناسب و سرعت جریان تنظیم شده استفاده می‌گردد. این دمنده، هوای تازه را با کمترین درصد گاز دی‌اکسیدکربن، به داخل برج جداسازی منتقل می‌کند.

3- برج جداسازی گاز(Stripping Tower) :

:: بخش اصلی سیستم حذف دی اکسیدکربن از گاز،در این برج عمل جداسازی گاز دی اکسید کربن انجام خواهد شد. برج های پرشده با جریان غیرهمسو طراحی می‌شوند. آب آلوده توسط نازل از بالای برج بر روی سینی‌های پرشده با پرکن پاشیده می‌شود. هوای تازه نیز توسط دمنده هوا از پایین برج دمیده می‌شود. با تماس جریان گاز با آب آلوده، دی اکسیدکربن از فاز مایع وارد فاز گاز شده و همراه با آن از بالای برج خارج می‌شود. در صورت بالا بودن میزان اجزای آلوده در جریان گاز، از یک فیلتر تصفیه هوا استفاده می‌شود.

:: در این برج از پرکن های های با جنس پلی پروپیلن استفاده می شوند . این پرکن ها در سیستم های آبی و غیر آبی قابل استفاده می باشند . از مزایای این پر کن ها می‌توان مواردی چون: سبک بودن، تنوع در شکل، بی اثر بودن در مقابل مواد شیمیایی، ایجاد افت فشار کم در برج و نیز قیمت مناسب آنها را نام برد.

1. Hydrochloric acid injection system:
:: To facilitate the removal of dissolved gases in water, PH of the water injection system is tuned acid.
2. Air Blower:
:: Needed to supply air system with an air blower motor power and the flow rate is adjusted to be appropriate. The blower, fresh air with the lowest percentage of carbon dioxide, is transferred into the separation column.
3. The gas separation tower (Stripping Tower):
:: The main part of the gas carbon dioxide removal system, the tower will Separation of carbon dioxide. Packed towers are designed with the Ghyrhmsv. By contaminated water tower nozzles sprayed onto trays filled with filler. Fresh air is blown by air blower from the bottom of the tower. By contact with contaminated water gas, carbon dioxide from the gas phase and liquid phase along with it out of the tower. If high levels of contaminated components in the gas stream, the air filter is used.
:: The Tower of filling of the polypropylene used. Filling in aqueous and non-aqueous systems that are usable. The advantage of this gap and can include the style, diversity in form, are ineffective against chemicals, creating a low pressure drop in the column, and the price they named.

Water Purifier aqua tek, Water Purifier aquatech, Household Water Purifier kflow desalination, nuclear desalination, water purification Aqua Star Aqua water purification equipment for Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Line, Aqua Water Treatment water, water Aqua Pro, Gold Aqua water Treatment, water treatment Aqua Flo representatives, representing water Aqua, Aqua water Purifier dealers