سنجش مقدار مواد آلی

دستگاه تصفیه آّب دو مرحله ای Ro

برای اندازه گیری مقدار مواد آلی موجود در آب روش های مختلفی وجود دارد از جمله این روش ها اندازه گیری بخش مواد فرار ، اندازه گیری کل مواد جامد ، COD,BOD می باشد . چون اندازه گیری بخش مواد فرار و سنجش کل مواد جامد دارای خطای نسبتا زیادی است. بیشتر از اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و اندازه گیری کل کربن آلی (TOC) برای بدست آوردن مقدار مواد آلی موجود در آب استفاده می شود.

– اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (Biochemical oxygen demand)

آن دسته از موادی که توسط باکتریها تخمیر می شوند توسط این شاخص سنجیده می شود. در این اندازه گیری به جای اینکه مقدار موادی را که مورد اکسایش قرار میگیرند تعیین کنند مقدار اکسیژنی را که میکروارگانیسم های تجزیه کننده هوازی لازم دارند تا آن مقدار از ماده را اکسایش دهند اندازه گیری می کنند. در این روش استاندارد 5 روزه ای بکار می رود که با 5(BOD) نمایش داده می شود و عبارت است از اندازه گیری اکسیژنی که طی 5 روز در دمای 20 درجه سانتی گراد توسط باکتری های موجود در آب مصرف می شود تا بتواند مواد آلی موجود در آب را اکسایش دهند.

بنابراین برای اندازه گیری BOD باید اختلاف اکسیژن حل شده در زمان نمونه گیری و پس از 5 روز را در نمونه بدست آورد.

BOD5=DO0-DO5

– اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Chemical oxygen Demand)

با کمک این شاخص می توان مقدار مواد آلی را که در آب موجودند و می شود آنها را به کمک اکسید کننده قوی نظیر اسید کرومیک یا پرمنگنات در محیط اسیدی اکسید کرد ، بدست آورد ، COD عبارت است از کل اکسیژن مورد نیاز شیمیایی که در واکنش های اکسیداسیون و تجزیه مواد آلی در محیط اسیدی و در مجاورت یک ماده قوی اکسید کننده مصرف می شود.

از محاسن این روش نسبت به BOD این است که آسان تر انجام می شود و وقت گیر نیست و کل عملیات اندازه گیری در مدت چند ساعت انجام می شود و همچنین می توان هم مواد آلی قابل تجزیه و هم مواد آلی غیر قابل تجزیه توسط باکتری ها را اندازه گیری کرد.

واکنش اصلی که بادی کرومات به عنوان یک اکسید کننده قوی انجام می شود به صورت زیر است :

ماده آلی

– مجموع اکسیژن مورد نیاز (Total oygen Demand)

روش مفید دیگری که برای تعیین مواد آلی به کار می رود روش TOC است در این روش مقداری از نمونه را در یک کوره در مجاورت کاتالیزور پلاتین به محصولات پایدار نهایی تبدیل می کند سپس اکسیژن موجود در گاز حامل نیتروژن محاسبه می شود و نتایج با روش COD وفق داده می شود.

Since the measurement of volatile and total solids measurement error is relatively large. Most of the measured biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) and total organic carbon measurement (TOC) to obtain the amount of organic matter in the water used.
– Biochemical oxygen demand (Biochemical oxygen demand)
Those substances that are fermented by bacteria can be measured by this indicator. In this measurement, rather than the amount of oxidation of the material they are determining the amount of oxygen that aerobic microorganisms are necessary to measure the amount of material oxidation.the oxidation of water.
So to measure the BOD to differences in sampling and dissolved oxygen in the sample obtained after 5 days.
BOD5 = DO0-DO5
– Chemical oxygen demand (Chemical oxygen Demand)
oxidation and decomposition of organic material in an acidic environment and the presence of a strong oxidizing agent used.
measured.
Wind chromate as an oxidizer, the main reaction is as follows:
OM
– Total oxygen demand (Total oygen Demand)
COD can be accommodated.

Water-west point, Elijah water treatment, water purification, water purification, but Aria Easy two-step, making Australia Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Sana, Household water treatment Aqua, Aqua single household water treatment, household water treatment Aqua Climate, Water Purifier Aria, Aqua water Purifier, water Purifier Australia Aqua, Aqua Tech Home water Purifier, water Purifier Aqua Life Aqua Fresh water Purifier