ضدعفونی آب استخر با کلر یا هیپو کلریت کلسیم

ضدعفونی آب استخر با کلر

ضدعفونی آب استخر با کلر: برای جلوگیری از گسترش بیماریهای نا خواسته از فردی به فرد دیگر و برای جلوگیری از رشد جلبک, از بین بردن باکتریها , ویروسها, انگلهای آب استخر و غیره نیاز هست که آب استخر دائم ضدعفونی گردد. برای ضدعفونی آب استخر از مواد شیمیایی یا دستگاههای مکانیکی میتوان استفاده کرد.

1- chlorin شایع ترین مواد ضدعفونی کننده برای آب استخرهای شنا کلر است

2- گاز کلر: کلر موجود 100%

مزایا: 1-کلر آزاد راحت بدست می آید

2- مواد ترکیبی بر جای نمی گذارد

معایب: 1- بسیار خطرناک است

2- اتاق مخصوصی برای نگهداری گاز کلر مورد نیاز می باشد

3- قیمت گاز کلر زیاد است

4- آموزش و تجهیزات ایمنی خاصی برای استفاده از گاز کلر وجود دارد

5- پی اچ آب استخر را پایین می آورد. وهمواره باید جهت افزایش پی اچ از مواد افزاینده استفاده گردد

6- از آنجاییکه استفاده از گاز کلر خطرناک است استفاده از آن در استخرهای شنا ممنوع شده است.

Pool water disinfected with chlorine to prevent the spread of disease from one person to another and to prevent unwanted algae growth, eliminate bacteria, viruses, parasites, etc. The pool water is needed to keep the pool water is disinfected. To disinfect pool water chemicals or mechanical devices can be used.

1- chlorin most common disinfectant is chlorine for swimming pools
2. Chlorine: Chlorine 100%
Advantages: 1. Free Chlorine comes easy
2. The combination of materials not associated
Cons: 1. It is very dangerous
2. A special room for storage of chlorine gas is required
3. Chlorine gas prices are high
4. Training and safety equipment specific to the use of chlorine gas is
5. lowers the pH of water. Should be used to increase the pH of the while increasing
6. Since the use of chlorine gas is dangerous to use it in swimming pools is prohibited.

Aqua salt water, brackish water treatment plant life, water purification, water treatment, water Saif water tek, Gold Aqua water treatment, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price of treating water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek