تصفیه فیزیکی آب

آب تصفیه کن خانگی Ro

 تصفیه فیزیکی آب : به کلیه عملیاتی که در حذف مواد غیر محلول آب بدون دخالت هرگونه مواد شیمیایی رخ می دهد تصفیه فیزیکی آب گفته می شود

معمولا” تصفیه فیزیکی آب جزء پیش تصفیه ها بحساب آمده و پارامتر های شیمیایی و محلول در آب را نمی تواند حذف نماید.

تصفیه فیزیکی آب شامل: آشغالگیری ، دانه گیری ،فیلتراسیون ،سختی گیری ،حذف طعم و بو و ….

Physical purification of water to remove all insoluble in water operations occur without interference of any chemical and physical treatment of the water is said to be

Usually “physical water treatment are considered part of the pre-treatment and chemical parameters of water can not be eliminated.

Physical purification of water including waste prevention, beads making, filtration, softening, removal of odor and taste.

Elijah water, but Easy two-step water purification, water purification soft water washing, filtering, washing, sand filtration, washing the filter, wash the sand filter, carbon filter washing, chlorinated water hazards, hazards of chlorinated pool water, chlorine water, the chlorine the amount of chlorine in drinking water, pool water chlorine, chlorine water, water tanks, chlorine, chlorine reservoir