اثرات هیدراته آب یونیزه شده

دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی

1-انتقال بهتر اکسیژن و مواد مغذی به سلول ها

2-انتقال بهتر سموم و مواد زائد از سلول های متابولیکی به کلیه

3-آبرسانی سریع تر و آسان تر سلول ها

4-تنظیم بهتر دمای بدن

5-ریکاوری سریع تر بدن

6-افزایش قدرت عملکردی هوازی

7-افزایش مقاومت ورزشی

8-کاهش استفاده از کربوهیدرات بعنوان تنها منبع سوخت بدن

1. better transfer of oxygen and nutrients to cells
2. The transmission of metabolic toxins and waste products from the cells into the kidney
3-water faster and easier cells
4. Better regulation of body temperature
5. faster recovery of body
6. The power increase aerobic performance
7-strength sports
8. Reduce the use of carbohydrates as a fuel source for the body only

Water Purifier PURE WATER, Water Purifier puricom, Water Purifier sure life buy a water softener, home swimming pool water treatment system, water treatment system Eva, the aquarium water filtration, water softening plant, softening plant, softening plant, magnetic, home water softener, home water softener, water softener, household electronic anti-fouling, anti-magnetic sediment