مزایای مصرف ازن در صنعت آب و فاضلاب

دستگاه تصفیه آب 3 مرحله ای

۱-      ازن به عنوان عامل بی بو کننده عمل کرده و کلیه ترکیبات فنلی را از بین می برد.

۲-      تمام دترجنت ها را می توان به وسیله ازن از بین برد.

۳-      ازن با خاصیت رنگبری بالای خود می تواند تا ۶۰ درصد رنگ آب را ازن بین ببرد.

۴-      ازن بمام میکروب های آب را از بین می برد و قدرت اکسیدکنندگی آن بیش از ۳۰۰۰ برابر یون کلراین می باشد.

۵-      ازن بدون جا گذاشتن هیچگونه طعم خاصی، آب را استریل می کند.

۶-      چون ازن در آب اکسیژن آزاد تولید می نماید بنابراین پس از واکنش هیچگونه ماده خارجی در آب باقی نمی گذارد.

۷-      مدت زمان لازم برای استریل کردن آب توسط ازن کمتر از کلر می باشد.

۸-      بازرسی شیمیایی و میکروبی تاسیساتی که با ازن کار می کنند به علت اطمینان کار در اکثر موارد ضرورت ندارد.

زمان لازم برای از بین رفتن اثرات ازن در آب

ازن بعد از تزریق در آب، پس از ۳۰ دقیقه تبدیل به گاز اکسیژن می گردد و از این جه هیچگونه طعم و بو و اثری از خود باقی نمی گذارد.

1. Ozone acts as an odorless and destroys all the phenolic compounds.

2. All detergents can be destroyed by ozone.

3. The effect of ozone can be bleached to 60% on your water color destroy ozone.

4. Bmam ozone destroys the germs in the water and oxidation of the Chlorine ion is more than 3000 times.

5. Ozone without leaving any particular taste, the water is sterile.

6. Because ozone in oxygen-free water produces no foreign matter in the water so it does not remain after the reaction.

7. The time required for sterilizing water by ozone than chlorine.

8. Inspection of chemical and biological facilities that work with ozone to ensure it is not necessary in most cases.

The time required for the loss of ozone in water

After injecting ozone into the water, after 30 minutes, and the resulting oxygen gas into any of their flavor and aroma, and leaving no trace.

Reverse Osmosis, Water, Pure Water, Water Purifier 3-phase standard boilers, all types of boilers, boiler safety inspection of boilers, water treatment system 5 Filter, Water Purifier Aqua Flo, single filtered water purifier, purifier wastewater, cationic softener resin, agriculture, water softener, water softener price, the price of magnetic water softener, water softener kit