عوامل آلودگی غشاء

دستگاه تصفیه کننده آّب Ro

الف) رسوب گرفتگی غشاء : ناشی از به اشباع رسیدن بعضی از نمکهای محلول در آب ورودی به دستگاه می باشد . چون نمکهای محلول دو تا چهار برابر غلیظ تر می شوند. لذا پس از به اشباع رسیدن شروع به ته نشین شدن برروی غشاء می کنند . مهمترین جز رسوب کربنات کلسیم می باشد . راههای جلوگیری از ایجاد رسوب عبارتند از :

1- کاهش سختی آب ورودی به دستگاه توسط آهک زنی.

2- کاهش سختی آب ورودی به دستگاه با استفاده از رزین های سدیمی.

3- کنترل درصد تغلیظ به نحوی که عملاً این نمکها به حد اشباع نرسند توسط افزایش دبی جریان آب شور و کاهش دبی آب تصفیه شده.

4- کنترل PH آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس با تزریق اسید به آب ورودی و در نتیجه کاهش PH آب ، غلظت یون کربنات کاهش می یابد.

یون بی کربنات در ترکیب با کلسیم نمک محلولی می دهد ولی کربنات کلسیم نا محلول است پس با حضور یون بی کربنات مشکل به اشباع رسیدن را نخواهیم داشت اما کاهش یون سولفات عملاً غیر ممکن است. به منظور جلوگیری از به اشباع رسیدن سولفات کلسیم یا باید دبی آب تغلیظ شده خروجی از دستگاه را افزایش داد و یا باید از مواد ممانعت کننده مثل سدیم هگزا متا فسفات ( SHMP ) به آب ورودی دستگاه تزریق نمود . در حقیقت املاح اشباع شده سولفات کلسیم را به حالت محلول نگه می دارند. مقدار ماده لازم در حد کم (ppm 10) می باشد.

ب- آلودگی ناش از اکسیداسیون روی غشاء :

کاتیون های آهن و منگنز به راحتی با اکسیژن محلول در آب یا هوا اکسید شده و بصورت املاح نامحلول باعث آلودگی غشاء می شوند. آلودگی آهن همان اکسید شدن یونهای محلول Fe2+ و Fe3+ می باشد که بصورت هیدروکسید آهن (III) روی غشاء می نشیند. برای جلوگیری از مشکل یا باید از ورود آهن به سیستم اسمز معکوس ممانعت نمود یا از اکسیدسیون Fe3+ و Fe2+ ممانعت نمود. اگر آب دارای آهن تا ppm4 و اکسیژن محلول کمتر از ppm1/0 باشد مسئله جدی پیش نمی آید.

برای شستشوی آلودگی ناشی از اکسیداسیون روی غشاء می توان از اکسیدستیریکی که با هیدروکسید آمونیوم (NH4OH) دارای PH حدود چهار شده استفاده نمود.

ج- آلودگی ناشی از رشد مواد بیولوژیکی در روی غشاء یا جمع شدن مواد کلوییدی رو غشاء با فیلتراسیون بایستی مواد کلوییدی را حذف کرد و یا اینکه بایستی به آب ورودی مواد منعقد کننده افزود در ضمن اینکه باید به آب مذکور قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس فرصت کافی داد تا ذرات منعقد شده ته نشین شوند. برای جلوگیری از شد مواد بیولوژیکی بایستی هر روز یکبار بمدت 30 تا20 دقیقه حدو.د ppm500 سولفیت سدیم به آب ورودی تزریق نمود تا باعث نامساعد شدن محیط برای رشد مواد بیولوژیکی گردد.

برای جلوگیری از آلودگی غشاء استفاده از فرمالدئید نیز توصیه می شود. چون در روش اسمز معکوس برای تولید آب شیرین تغییر فاز نداریم لذا مقدار انرژی مورد نیاز در فرآیند اسمز معکوس خیلی کمتر از روش تقطیر می باشد.

–     برای تصفیه آب نیم شور TDS برابر ppm200 فرآیند الکترو دیالیز نسبت به اسمز معکوس اقتصادی تر   می باشد.

–     اگر TDS آب ورودی بیشتر از ppm400 باشد، از اسمز معکوس می توان برای تصفیه مقدماتی آب ورودی به واحدهای تعویض یونی استفاده نمود.

–     اگر TDS آب ورودی کمتر از ppm400 باشد و کاهش TDS آب حدود 10% مورد قبول باشد در آن صورت روش اسمز بسیار اقتصادی تر از روش تعویض یونی خواهد بود.

کاهش اثرات مشکل انبار کردن و نیز سروکار داشتن با مواد شیمیایی در مورد اسمز معکوس نسبت به سختی گیر

A) membrane fouling, resulting from saturation to achieve some of the salts dissolved in water entering the system. Because soluble salts are two to four times more concentrated. So after reaching saturation began settling on their membranes. The most important component is calcium carbonate precipitation. To prevent the formation of deposits include:
1. reduce the hardness of the water entering the system by lime.
2. Reduce the hardness of the water entering the system using sodium resin.

4. PH control reverse osmosis water entering the system by injecting acid into the water intake and decrease the water PH, carbonate ion concentration decreases.
In order to prevent saturation of calcium sulfate reach the discharge outlet of the increased concentration of inhibitors such as sodium or should Hexa Meta Phosphate (SHMP) was injected into the feedwater system. In fact, saturated salt solution to maintain calcium sulfate. The amount of material required at low (ppm 10), respectively.
(B) pollution caused by oxidation of the membrane:
Iron and manganese cations are easily oxidized by oxygen in water or air and form insoluble salts are membrane pollution. Iron contamination of the oxidation of Fe2 + and Fe3 + ions in solution is in the form of iron hydroxide (III) sits on the membrane. To prevent or reverse osmosis system must be prevented from entering the iron Fe3 + and Fe2 + or Aksydsyvn prevented. If the water contains less dissolved oxygen and iron ppm4 ppm1 / 0 is not a serious problem.
Washing contamination of the membrane can be Aksydstyryky oxidation with ammonium hydroxide (NH4OH) has a PH of about four used.
Reverse enough time to coagulated particles are deposited. To prevent biological materials should be once every day for 30 to 20 minutes to input water injection Hdv.d ppm500 sodium sulfite to cause unfavorable environment for the development of biological materials.
To prevent contamination of the membrane also recommended the use of formaldehyde. Because reverse osmosis to produce fresh water, so no phase shift amount of energy required in the process of reverse osmosis, distillation method is very less.
– Half a passion for water TDS of ppm200 electro-dialysis process is more economical than reverse osmosis.
– If the input water TDS is more than ppm400, reverse osmosis can be used for preliminary treatment of water entering the ion exchange units.
– If feedwater TDS TDS in water less than 10% reduction ppm400 and accepted in the form of osmosis, ion exchange method will be much more economical.
Mitigate the problem of storing and dealing with chemicals in the reverse osmosis water softener to

ALkosAR water treatment, water purification Hayzhnyk, Pure Water, water purification water purification water tek, Aqua Water Treatment Line, home water purification soft water, household water treatment machine soft water, Aqua Life Water Purifier, Water Purifier soft water, the price of water treatment water tek, water Purifier price soft water, water purification Aqua Flo representatives, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek