لجن فعال

دستگاه زیرسینکی تصفیه آب خانگی

فرایند لجن فعال یک فرآیند بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب است. این فرآیند از حدود 100 سال پیش بطور موثر و گسترده ای برای تصفیه انواع فاضلابهای شهری و صنعتی بکار گرفته شده است. با اثبات کارایی بسیار خوب این فرایند مطالعات و بررسی ها برای بهبود هر چه بیشتر این فرایند به انجام رسید بطوری که به تدریج انواع مختلفی از این فرایند طراحی و به اجرا درآمد.

شرح فرآیند

در فرآیند لجن فعال، بخش عمده ای از مواد آلاینده فاضلاب را مواد آلی تشکیل می دهند که باکتری ها می توانند با تغذیه و مصرف آن ها باعث تصفیه فاضلاب شوند. بنابراین اصول تصفیه در این فرآیند بر مصرف مواد آلی توسط میکروارگانیسم ها و به خصوص باکتری ها استوار است. از این رو در این فرآیند برای پیشبرد روند تصفیه فاضلاب، ضروری است که تمامی شرایط برای رشد و تکثیر هر چه بهتر آنها فراهم گردد.

باکتری ها برای ادامه حیات و فعالیت خود دارای سه نیاز اساسی غذا، آب و اکسیژن هستند. غذای آنها در واقع همان مواد آلی است که در فاضلاب وجود دارد و باکتری ها با مصرف آنها باعث تصفیه فاضلاب می شوند. آب نیز به وفور در دسترس آنها قرار دارد چرا که محیط زیست آنها محیط فاضلاب بوده که یک محیط کاملا آبی است. بنابراین با تأمین اکسیژن می توان شرایط اساسی رشد باکتری ها را فراهم کرد. به منظور تأمین اکسیژن مورد نیاز باکتری ها نیز معمولاً هوا به درون فاضلاب به صورت عمقی یا سطحی تزریق می شود.

پس از فرآیند جذب و تجربه مواد در مخزن هوادهی ((مخلوط فاضلاب و میکروارگانیسم ها)) وارد مخزن ته نشینی ثانویه می شوند. در این مخزن برخی فعالیتهای بیولوژیکی سبب چسبیدن میکروارگانیسم ها و باکتری ها به یکدیگر و ایجاد لخته می شود. این لخته ها به سبب وزن مخصوص بیشتر از آب به سمت پایین حرکت کرده و به تدریج در کف مخزن ته نشین شده و لجن بیولوژیکی را تشکیل می دهند. در این مرحله این لجن که حاوی مقادیر بسیار زیادی از میکروارگانیسم ها و باکتری های موثر در تصفیه فاضلاب است، به مخزن هوادهی برای ادامه فرآیند برگشت داده می شود که به آن ((لجن فعال برگشتی)) گفته می شود. بخش دیگر لجن نیز که مازاد بر نیاز تصفیه است از سیستم دفع می گردد.

بر این اساس می توان گفت که هر فرآیند لجن فعال از سه جزء اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

1- مخزن هوادهی

2- مخزن ته نشینی ثانویه

3- سیستم برگشت لجن فعال

از نظر سیستم رشد میکروارگانیسم ها فرآیند لجن فعال از نوع رشد معلق می باشد چرا که لخته های ناشی از توده باکتری ها و میکروارگانیسم ها در فضای مخزن هوادهی معلق بوده و دائماً در حال حرکت هستند.

Aerobic activated sludge process of sewage treatment is a biological process. This process effectively about 100 years ago and a wide variety of municipal and industrial wastewater treatment is applied.
Description of process
In the activated sludge process, the bulk of the organic material are Pollutants that bacteria can cause sewage to be fed and consumption. So in the process of refining the use of organic materials by microorganisms, particularly bacteria based. The wastewater treatment process to advance in this process, it is essential that all of them would be better to grow and multiply.
Bacteria to survive and operate three basic needs for food, water and oxygen. The water is abundantly available to them because their environment is the waste that is an aqueous environment. The basic conditions for the growth of bacteria with oxygen supply can be provided. Air to provide oxygen for the bacteria are usually injected into the sewage deep or shallow.
After adsorption process and experience of the aeration tank ((mixture of wastewater and microorganisms)) into the secondary settling tank are. The repository of biological activity due to microorganisms and bacteria sticking to each other and the clots. The other part of that surplus sludge disposal system will need to be refined.
Accordingly, we can say that the activated sludge process is composed of three main components are:
1. aeration tank
2. The secondary settling tank
3. Return activated sludge system

The system of suspended growth activated sludge microbial growth process is

Because of blood clots caused by bacteria and microorganisms in the aeration tank is suspended

And are constantly on the move.

Household water purifier, home water purifier royal, home water treatment system in Karaj home water purification water tek, Water Purifier water tek, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, Household water purifier water tek, the price of water purification soft water, water purification price soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek