اثرات زیان بار نیترات بر سلامتی

دستگاه تصفیه آب خانگی Ro

خطر اولیه نیترات در آبهای آشامیدنی زمانی اتفاق میافتد که در دستگاه گوارش فرم نیترات به نیتریت تبدیل شود .نیتریت باعث اکسید شدن آهن موجود در هموگلوبین گلبولهای قرمز شده ونهایتا نمی تواند اکسیژن را با خود حمل کند،به این حالت متهموگلوبینمیا گویند (بعضی آن را بعنوان سندرم کودکان آبی شناخته اند) در صورت عدم حضور اکسیژن ، سلولهای بدن ممکن است بمیرند ویا‌ پوست کبود شود.

در افراد بالای یکسال ،توانایی سریع تبدیل متهموگلوبین به هموگلوبین وجود دارد و علی رغم سطح بالای نیترات و نیتریت ، مقدار متهموگلوبین در سلولهای قرمز خون کمتر باقی می ماند، به هر حال در کودکان زیر شش ماه ، سیستم آنزیمی آنها به دلیل عدم تکامل ، توانایی کاهش متهموگلوبین به هموگلوبین را ندارند و متهموگلوبینمیا اتفاق میافتد. همچنین در افراد سالمند که به دلایلی سیستم آنزیمی آنها صدمه دیده ممکن است ، همین اتفاق بیافتد.درسال ۱۹۶۲ ، انجمن بهداشت عمومی امریکا: حد مجاز نیترات درآب آشامیدنی را بر حسب نیتروژن ۱۰ میلی گرم در لیتر( بر حسب نیترات ۵۰ میلی گرم در لیتر)توصیه نمود .این استاندارد بمنظور حفظ سلامت کودکان، براساس دانسته های قابل دسترس تعیین شد ، عامل بالقوه خطرناک دیگر برای سایر افراد بستگی به واکنش های فردی و دریافت نیتریت و نیترات از همه منابع دارد. در طی دوره سال های ۱۹۹۲-۱۹۷۰ ایالات متحده ، دربررسی زمین شناسی ، میزان نیتروژن – نیترات ۹% از چاههای خصوصی را بیشتر از حد مجاز ۱۰ میلی گرم درلیتر بر حسب نیتروژن اعلام نمود.

از آن زمان به بعد سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) حداکثر سطح مجاز نیترات در آب آشامیدنی را بر حسب نیتروژن نیترات ۱۰ میلیگرم درلیتر( برحسب یون نیترات ۵۰ میلی گرم درلیتر)و سطح مجاز نیتروژن- نیتریت ۱ میلی گرم درلیتر( بر حسب یون نیتریت ۳ میلی گرم در لیتر) پذیرفت .در بررسی های بعدی برای تغییر استانداردها ، دلایلی برای تغییر آن وجود نداشت ، به هر حال تعیین سطح دقیق غلظت نیتروژن در آب برای اعلام سالم یا ناسالم بودن آن مشکل است.

مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرداین است که نیتروژن ممکن است از غذا و یا سایر منابع دیگر نیز دریافت گردد .علی رغم اینکه حداکثر سطح مجاز ( MCL)) نیتروژن _ نیترات در آب آشامیدنی ۱۰ میلیگرم درلیتر( برحسب نیترات ۵۰ میلی گرم درلیتر)تعیین شده ، موارد ی از تماس کودکان با آبهای آشامیدنی بالاتر از حد مجاز وجود داشته که متهموگلوبینمیا در بین آنان مشاهده نشده است .راهنمای قطعی برای اینکه در یک محدوده خاص متهموگلوبینما رخ دهد ،تعیین نشده است. بنا بر این بهتر است در صورتیکه نیترات آب بیشتر از حدمجاز باشد ، برای تهیه غذا و شیر کودکان از سایر منابع آبی دیگر استفاده نمود، همچنین ، گزارشاتی مبنی بر نقص هایی در هنگام زایمان به دلیل مصرف آب آشامیدنی آلوده به نیترات وجود دارد .بنابر این توصیه میگردد ، مادران باردار از آب آشامیدنی که نیترات آن بالاتر از حد مجاز است مصرف ننمایند.

همچنین توصیه میگردد مادران شیر ده نیز به دلیل انتقال نیترات از راه شیر به بچه ، از آبهای دارای نیترات بالاتر از حد مجاز مصرف ننمایند.در افراد بزرگسال که در معرض محدوده بالاتر از میزان تعیین شده ،قرار گرفته اند اثرات سوء بر سلامت آنان کمتر مشاهده شده است و بدون اینکه اثرات سمی داشته باشند میتوانند آبهای آشامیدنی با غلظت بالاتر رامصرف نمایند .اما چون ممکن است درمدت زمان طولانی مصرف آبهای دارای نیترات بالا ، اثرات مزمن بر جای بگذارد ،توصیه می شود که کمتر مصرف شود .اگر به استناد نتایج آزمایشات ، سطح نیترات آب بالاتر از حدمجاز اعلام شدو فقط بزرگسالان یا بچه های بزرگتراز آن آب مصرف می کنند لازم است با پزشک محل مشورت وتوصیه های درمانی را مد نظر قرارداد.خطر بروز سرطان درآبها و یا غذاهایی که نیترات ونیتریت داشته اند ،گزارش شده است ،احتمالاً نیترات در بدن با آمین ها یا آمیدها واکنش نشان داده ونیتروز آمین تشکیل می شود که عامل شناخته شده سرطان میباشد. قبل از تشکیل نیتروز آمین ،نیترات باید به نیتریت تبدیل شود.

اهمیت خطربروز سرطان به دلیل وجود نیترات در آبهای آشامینی شناخته شده نیست .آلودگی باکتریولوژیکی در آب ممکن است بطور خاصی به قابلیت حضور نیترات در آب کمک کند منابع آبهای آشامیدنی که نیترات آن بر حسب نیتروژن بالاتر از ۱۰ میلیگرم درلیتر( برحسب نیترات ۵۰ میلی گرم درلیتر) می باشد ،باید از نظر آلودگی باکتریولوژیکی نیز آزمایش شوند .وجود هم نیترات و هم آلودگی باکتریولوژیکی ،در چاههای غیر بهسازی، ممکن است به دلیل نفوذ آبهای سطحی، مواد زائد جامد، فاضلاب یا منابع دیگر باشد

The primary risk of nitrate in drinking water occurs in the gastrointestinal tract to form nitric acid oxidizes the iron in hemoglobin .nytrt Nytrt become red blood cells to carry oxygen, methemoglobin, in this case called methemoglobinemia (some of it known as blue baby syndrome) in the absence of oxygen, the body’s cells may die or be bruised skin.

In the year, the ability to quickly convert methemoglobin back to hemoglobin, and despite high levels of nitrates and nitrites, methemoglobin levels in red blood cells remains low, however, in children under six months, because they lack the enzyme systems development, The ability to reduce methemoglobin to hemoglobin is not happening and methemoglobinemia. Also in the elderly, which in some enzyme systems may become damaged, this happen. In 1962, the Public Health Association of America recommended limit for nitrate in drinking water as nitrogen, 10 mg (50 mg nitrate per liter ) standard. It is recommended to maintain the health of children, was determined on the basis of available knowledge, the potential for other people depend on individual reactions received from all sources of nitrite and nitrate. During the years 1992-1970 the United States Geological Survey, the amount of nitrogen – nitrates 9% of private wells exceeded 10 mg l declared as nitrogen.

Since then, the Environmental Protection Agency (EPA) maximum contaminant level for nitrate in drinking water is 10 mg l nitrate-nitrogen (nitrate ion in 50 mg l) and the permissible level of N – 1 mg l nitrite (by ion Nitrite 3 mg) was further investigated. In order to change the standards, there is no reason to change it, however, to determine the exact level of nitrate concentrations in water Vzhn safe or unsafe it is difficult.

Gyrdayn issue that must be considered is that of food or other sources of nitrogen may also be .ly Although the maximum contaminant level (MCL)) in drinking water of 10 mg l nitrate-nitrogen (as nitrate 50 mg l ) of the cases of children coming into contact with potable water are higher than that among them there Mthmv Bynmya throat. The Definitive Guide to the throat Bynma Mthmv occur in a particular range, is not specified.It is recommended that pregnant women from drinking water that do not use nitrates above the permitted limit.

experiments, water nitrate levels above Hdmjaz became the only adults or children greater than that of water are required to consult your doctor for medical advice, consider cancer or foods that contain nitrates and nitrites in water have been reported is probably the nitrate in the body react with amines or amides to form nitrosamine, which is known to cause cancer. Before the formation of nitrous amine nitrate to nitrite turn.

The importance of the presence of nitrates in the water, drink straw cancer is not known.

Bacterial contamination of water may help particularly the availability of nitrate in water sources of drinking water nitrate as nitrogen is higher than 10 mg l (as nitrate 50 mg l) is,

Should also be tested for bacterial contamination. However, both nitrate and bacterial contamination in wells without modification, may be due to the influence of surface water, solid waste, wastewater or other sources

Water Purifier Rtk, Claire Aqua Water Purifier, Water Purifier, Sistan and Baluchestan aqua tekdesalination, desalination special light, evaporative desalination, desalination Wikipedia, soft water desalination, desalination of Agriculture, water Aqua 6 Filter, water Purifier Fresh Aqua, Aqua Fresh water Purifier, water Purifier sales Aqua, Aqua water Filter, water Filter Aqua Aptyma