استفاده از روش اسمز معکوس (Reverse Osmosis) برای تصفیه آب

فیلتر ro دستگاه تصفیه

استفاده از روش اسمز معکوس دارای 6 مرحله برای تصفیه آب به شرح زیر:

چند مرحله از مراحل اصلی فیلتراسیون را توضیح می دهیم :

مرحله اول فیلتراسیون فیلتر کارتریج پلی پروپلین 5 میکرون:

این فیلتر جهت جلوگیری از عبور تخم انگل و اجسام ریز و محلول در آب مثل شن، گل و نمک و یا زنگ زدگی لوله‌های آب( تا قطر 5 میکرون) بکار گرفته می‌شود.

مرحله دوم فیلتراسیون فیلتر کارتریج کربن اکتیو :

در این مرحله این فیلتر بو و مزه های نامطبوع و نیز مواد ارگانیک(مثل آفت کش ها) و برخی مواد شیمیایی را از آب جذب می نماید، و قابلیت حذف کلر آزاد ، سموم کشاورزی ، تری هالومتان ها را دارد.

در مرحله سوم فیلتراسیون فیلتر کارتریج کربن فشرده :ضمن جذب مواد شیمیایی آلی (organics) در تکمیل عملیات دوم تصفیه، درصد بیشتر از مواد شیمیای و کلر آب را حذف میکند تا فیلتر ممبران دستگاه عمر مفید بالاتری داشته باشد.

مرحله چهارم فیلتراسیون فیلتر ممبران یا غشاهای نیه تراوا :اکثراً املاح و نمک های محلول در آب را با استفاده از مکانیزم اسمز معکوس تا ابعاد 0.0001 میکرون از آب حذف می نماید. عمده باکتری‌ها و میکرو ارگانیزم‌ها نیز در این مرحله نیز در این مرحله توسط فیلتر ممبران قابل حذف می باشد.

مرحله پنجم فیلتراسیون فلیتر: مجددا در این مرحله با استفاده از یک فیتر کارتریج کربن فعال خطی آب خارج شده از ممبران که در مخزن تحت فشار دستگاه ذخیره شده و آماده مصرف می باشد، از فیلتر کربنی عبور کرده و با حذف هر نوع بو و طعم و مزه ناشی از آب ذخیره شده در منبع آماده آشامیدن می گردد.

مرحله ششم فیلتراسیون فیلتر معدنی ساز: آب تصفیه شده در آخرین مرحله از این فیلتر عبور میکند که باعث تنظیم PH آب شده و بخش قابل توجهی از مواد مصرفی مورد نیاز بدن را وارد آب کرده و باعث گواراتر شدن آب میگردد .

دستگاه تصفیه آب خانگی soft water,
نمایندگی دستگاه تصفیه آب soft water,
تصفیه آب خانگی soft water,
دستگاه تصفیه آب خانگی soft water,
دستگاه تصفیه آب خانگی soft water,
قیمت تصفیه آب خانگی soft water,
تصفیه آب سافت واتر,
دستگاه تصفیه آب سافت واتر
تصفیه آب soft water,
تصفیه آب خانگی سافت واتر
قیمت تصفیه آب سافت واتر
قیمت تصفیه آب سافت واتر
قیمت دستگاه تصفیه آب سافت واتر
آب تصفیه کن سافت واتر
دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر
قیمت تصفیه آب خانگی سافت واتر
نمایندگی تصفیه اب سافت واتر
نمایندگی دستگاه تصفیه آب سافت واتر
نمایندگی فروش تصفیه آب سافت واتر
روش نصب دستگاه تصفیه آب سافت واتر
آب تصفیه کن سافت واتر

 6 steps for treating the following:

Using a 6-stage reverse osmosis water treatment are as follows:

A few steps from the main stages of filtration to explain:

The first stage filtration 5 micron polypropylene filter cartridges:

The filter to prevent the passage of eggs and small bodies of water soluble, such as sand, mud or rust and salt water pipes (up to diameter of 5 microns) is applied.

The second phase activated carbon filtration cartridges:

At this point the filter has an unpleasant odor and taste, as well as organic materials (such as pesticides) and certain chemicals from water, absorb, and the ability to remove free chlorine, pesticides, trihalomethanes are.

In the third stage filtration cartridge of compressed carbon: the absorption of organic chemicals (organics) in the second operation is completed treatment, a greater percentage of chemicals and chlorine to remove the membrane filter devices have a higher shelf life.

The fourth stage filtration membrane or membranes permeable statements: mostly minerals and salts dissolved in water using reverse osmosis mechanism to 0.0001 micron dimensions are removed from the water. Of bacteria and micro-organisms at all at this stage are removed by membrane filter.

and the taste of the drinking water stored in ready supply.

Soft Water, Soft Water Company, sale of soft water, soft water, water treatment, water treatment Tehran, Karaj, domestic water purifier, home water purifier soft water, water purification units, Safe, Safe water system, water Safe site, company Safe water, soft water, domestic water prices, price of Safe water, domestic water treatment dealers in Karaj