فرآیند اسمز معکوس (RO)

فرآیند اسمز معکوس (RO)

اسمز معکوس یکی از شیوه های گسترده جداسازی است که کاربردهای مختلفی دارد . شیرین سازی آب های شور و آب دریا ، جداسازی مواد آلی و سمی از پساب های صنعتی چند مورد مهم استفاده از این تکنولوژی می باشد .

اسمز معکوس یکی از روشهای اصلی شیرین سازی آب دریا در کنار روشهایی مانند تقطیر ، الکترودیالیز ، تبادل یونی و …. است که در مقیاس های آزمایشگاهی ،شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد .

شناخت پدیده اسمز معکوس نیازمند شناسایی خاصیت اسمزی است . به طور کلی ، حرکت جرم از یک محیط به محیط دیگر در اثر اختلاف غلظت و یا به عبارت بهتر در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی به وجود می آید . خاصیت اسمزی به عبور آب از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه تراوا گفته می شود .

برای تشریح این ویژگی ، ظرفی شامل دو بخش و یک غشاء می باشد را درنظر بگیرید . آب و یا محلول رقیق آب نمک در یک بخش ، محلول غلیظ آب نمک در بخش دیگر و غشایی که تنها به مولکولهای آب اجازه عبور می دهد در بین آنها قرار دارد .

Reverse osmosis is a separation method that uses a wide variety of salt water and sea water Dard.shyryn separation of organic and toxic materials from the pub industry is more important than the technology.

One of the main methods of sea water reverse osmosis desalination, along with techniques such as distillation, Alktrvdyalyz, ion exchange, and …. a laboratory scale, urban and industrial used.

Understanding the phenomenon of reverse osmosis is needed to determine the effects of drought. In general, the mass movement from one society to another, or in other words the difference between the concentration of the chemical potential difference occurs. Osmotic property of the solution to the water to pass through a semipermeable membrane is called concentrate.

 To demonstrate this feature, a bowl and a membrane is composed of two parts consider. Water or brine solution in one part concentrate brine in the membrane that only water molecules to pass through the other and that is among them.

Back osmosis systems, water treatment system for industrial and semi-industrial and home water purifier filter Snty, desalination desalination of housework Ha, nuclear desalination, osmotic effect, buy resin Fnvlyk, dealing resin, polyester resin dealing Astr, the woman chlorine pool water, Drumsticks, fresh water, the design of a solar desalination, troubleshooting desalination process reverse Osmosis (RO), sales Yvny, exchange resins chlorine in the water, waste water chlorination