گندزدایی به روش پرتو دهی

تصفیه آب puricom

در میان روشهای فیزیکی ، پرتو دهی از دیر باز مورد توجه بوده است . پرتوهای مورد استفاده در این روش به دو دسته پرتو یونیزان ( شامل پرتو ایکس ، گاما ، بتا و آلفا ) و پرتو فرابنفش تقسیم میشوند .

پرتو یونیزان به دلایل گوناگون از جمله عدم دسترسی عموم به منابع تولید آنها ( عمدتا ایزوتوپهای رادیو اکتیو ) ، خطر کاربرد آنها توسط عموم مردم در نتیجه نیاز به تخصصهای بالا و همچنین قدرت کم نفوذ برخی از آنها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند .

اما کابرد پرتو فرابنفش چیزی نزدیک به حدود یک قرن است که مورد توجه قرارگرفته است گندزدایی بوسیله این پرتو را میتوان استفاده از یک روش طبیعی پنداشت چرا که در طبیعت و در نور خورشید نیز گندزدایی بطور طبیعی انجام می شود.

 

Among the physical methods, irradiation has long been considered. Two beams of ionizing radiation used in this method (including X-ray, gamma, beta and alpha)And ultraviolet rays are divided.

 Ionizing radiation, for various reasons, including lack of public access to production resources (Mainly radioactive isotopes), their use by the public of the need for expertise in high Low power, influence, and some of them are less frequently used.

The use of ultraviolet light to bear nearly a century is regarded The beam can be sterilized by using a natural assumption because in nature Disinfection is normally done in the sunlight.

Water Purifier kflow, Water Purifier puricom, domestic and industrial water filter purifier purchase sand filter, sand filter, magnetic water softener aqua, aqua magnetic water softener, magnetic water softener package, home water treatment systems, municipal water treatment systems, industrial water treatment systems, household sand filters, air tank, install a water softener, water chlorination