ظرفیت فعالیت صنعت برق آبی در کشور

صنعت برق آبی كشور

ابتدای فعالیت صنعت برق تا سال 76، مجموع ظرفیت نصب شده برق آبی 2 هزار مگاوات بوده و از سال 76 تا کنون 2500 مگاوات یعنی 120 درصد به ظرفیت برق کشور اضافه شده است.و در طول برنامه چهارم 4تا5 هزار مگاوات انرژی برق آبی وارد مدار می شود که حاصل اجرای پروژه های سدهای بزرگ آبی است.

مدیر عامل آب  منطقه ای خراسان در مراسم افتتاح سد حاجی آباد قائن به وضعیت کاهش میزان بارندگی و خشکسالی در جنوب خراسان اشاره نمود و گفت: با توجه به آثار متوسط بارندگی  دراز مدت 175میلیمتر در منطقه قائن، 42 درصد کاهش بارندگی داشته ایم و 60 درصد از مساحت استان که عمده مناطق جنوبی استان را شامل می شود در محدوده خشکسالی شدید و متوسط قرار داد و تنها 25 درصد از مساحت آن در وضعیت طبیعی و 15 درصد در بخش شمال استان خراسان از وضعیت بهتری برخوردار است.

وی با توجه به فراوانی آب شور در مناطق کویری استان خراسان ، پروژه پرورش آبزیان آرتیما را یک پروژه اقتصادی و مفید ذکر کرد و آن را به عنوان تجربه ای برای سایر مناطق کویری کشور دانست. هزینه اعتبار پروژه مساحت سد حاجی آباد قائن را یک میلیارد و 300 میلیون تومان عنوان نمود  و کفت: 300 میلیون تومان آن از عنایات خاص مقام معظم رهبری در سفر به منطقه جنوب، قسمت عمده این اعتبار از محل طرح توسعه جنوب خراسان تأمین و مقداری نیز از محل اعتبارات طرح های استانی هزینه شده است. وی مشخصات فنی این سد را نوع خاکی با هسته رسی، ارتفاع از پی 44 متر با طول تاج 400 متر و عرض 8 متر با حجم مخزن 6/5 میلیون متر مکعب با توانایی تنظیم سالانه 18/4 میلیون متر مکعب آب ذکر کرد که قادر خواهد بود 568 هکتار از اراضی پایین دست مربوطه به روستای بم رود را آبیاری کند.

The beginning of the power industry

The beginning of the power industry for 76 years, the total installed capacity of 2 thousand megawatts of hydroelectric power, and since 2500 has been 76 percent to 120 megawatts of the power capacity of the country. It is added during the quarter by 4 to 5 thousand megawatts of hydroelectric power into orbit that water from large dams projects.

managing director of Khorasan Regional Water at the opening ceremony of the dam Haji Abad Cain to the reduced rainfall and drought in southern Khorasan pointed and said: Because of the effects of moderate rainfall, long 175 mm in Cain, a 42 percent decrease in precipitation we have and

one billion and 300 million dollars as and cuvette: 300 million dollars of special favors leader in travel to the south, the bulk of the credit for the development of South Khorasan and some of the funds provided by the provincial expenses . The technical features of the dam with clay core of soil type, elevation of 400 meters followed by 44 meters, with a crest length and width of 8 meters and a tank volume of 6.5 million cubic meters to 18.4 million cubic meters of water annually, noted that the ability to adjust to the 568 hectares of irrigation in the river downstream of the village of Bam

.Fazlab, water and agricultural water filter water filter water treatment industry Ayva, Darvyy, wastewater treatment industry, water treatment industry Ghzayy, Lbny, Nsajy, wastewater treatment industry wastewater treatment industry water, industry, water treatment industry By, Ptrvshymy, large dams evaluation of research , installed capacity of electric power industry activity Brq, By, Haji dam project area Bad, aquaculture projects Rtyma