آینده مبهم آب در منطقه خاورمیانه

تصفیه آب سافت واتر

سازمان ملل متحده ناقوس خطر را برای کمبود آب به صدا در آورده است. در بیانیه سازمان ملل متحد در زمینه توسعه آب جهانی پیش بینی شده که میانگین کاهش آبهای در دسترس جهان در بیست سال آینده به یک سوم کاهش یابد.این بیانه اشاره می کند که 10 کشوری که بیش از همه با این مشکل رو به رو خواهند بود.عبارتنداز: کویت، نوار غزه، امارات متحدعربی، جزایر باهاما، قطر،سنگاپورو…. از این آمار و ارقام حاصل می شود که سکنه عرب منطقه خاور میانه در بحران این کشورها گرفتار خواهند آمد.

با کشف اولین چاه   های نفت در منطقه خاور میانه، نزاع های مرزی نیز در این منطقه بالا گرفت.دهه 1930 اوج تلاش قدرتهای منطقه برای گسترش مرزها و تغیر جغرافیایی سیاسی بقود.هریک از دو لتها و یا شیخ نشینها در پی آن با تغییر مرزهای کنونی خود، سهم بیشتری از مناطق نفت خیز را در محدوده کشور خود جای دهد.

امروزه مرزهای سیاسی تثبیت شده است و چاه های نفتی نیز در سراسر دنیا مشخص شده اند.اما حوضه های آبی بسیاری همچنان ناشناخته مانده اند.آب در منطقه خاورمیانه رفته رفته به و ضعیتی می رسد که در دهه 1930 برای نفت در این منطقه اتفتق افتاد.تنها تفاوت این دو موهبت طبیعی در دوره های اوج اهمیتشان این است که اگر نفت مایه بهبود کیفیت زندگی برای کشورهای خاورمیانه دهه 30 محسوب می شود، اما این پیش نیاز تداوم حیات کشورهای این منطقه است.همه کشورهای خاورمیانه ، از جنوب غربی آسیا تا شمال آفریقا برای تداوم حیات خود به سه سفره آبی سطحی بزرگ وابسته اند.

این در حالی است که درگیری مرزی و نزاع همسایگان در این منطقه یک اصل است و نه یک استثنا. اختلاف های سیاسی، اعراب و رژیم صهیونیستی، ترکیه و عراق، سوریه و عراق و … موارد مشهود این مسئله محسوب می شوند

The United Nations has sounded the bell risk for water shortages..bartndaz: Kuwait, the Gaza Strip, Mthdrby Emirates, the islands of the Bahamas, Qatar, Singapore …. The figures are the result of the Arab inhabitants of the Middle East will be caught in the crisis countries.

With the discovery of the first oil wells in the Middle East, the border dispute in the area of ​​regional powers trying to extend above the height of Grft.dhh 1930 borders and change the political geography of the leaflet Bqvd.hryk or emirate wants to change borders your current, a larger share of oil-rich regions within the country hold.

.tnha difference in the natural endowments in periods of peak importance is that if oil is a source of the quality of life for the 30 Middle Eastern countries, but it is a prerequisite for the continued existence of the countries of the region. All countries in the Middle East, Southwest Asia North Africa to continue their lives depend on three major surface water table.

However, the involvement of neighboring countries in border and conflict in the region is a principle, not an exception. Political differences between the Arabs and Israel, Turkey, Iraq, Syria and Iraq … of this are evident.

Aylya, water treatment equipment household water purification soft water, water purification agent Ha, desalination desalination and desalination of housework Tbkhyry, desalination Ay, Hrmzgan, nuclear desalination desalination desalination Hybrydy, by Snty, desalination of agriculture, water development, political, geographical differences, political change Jhany, oil wells