انواع هوزینگ و کاربرد آنها

انواع هوزینگ

هوزینگ تک مرحله ای و دو مرحله ای 5 اینچ میگنون ( پکیجی )

هوزینگ های تک مرحله ای و دو مرحله ای 5 اینچ مناسب جهت فیلتر های پلی فسفات ( پکیج دیواری ) فیلتر های توری، فیلتر های کربن، فیلتر های رزین و …همچنین هوزینگ های قرمز رنگ مخصوص آب گرم تا 80 درجه سانتیگراد می باشد.

هوزینگ های تک مرحله

هوزینگ های تک مرحله ای با ورودی 1/2  و3/4 و 1 اینچی،مناسب جهت انواع فیلتر ها و مصارف مختلف فیلتراسیون آب می باشند.همچنین هوزینگ های آب گرم تک مرحله ای جهت استفاده در آب گرم تا 80 درجه سانتی گراد می باشند.

هوزینگ دو مرحله ای

هوزینگ های دو مرحله ای با ورودی 3/4 اینچ در اندازه های مختلف 7 و 10 و 20 اینچ مناسب جهت انواع فیلترها و مصارف مختلف فیلتراسیون آب.

هوزینگ های 3 مرحله

هوزینگ های 3 مرحله ای سو فیلتر با ورودی 3/4 اینچ در اندازه های مختلف 7 و 10 و 20 اینچی،مناسب جهت انواع فیلترها و مصارف مختلف فیلتراسیون آب.

Housing single-stage and two-stage 5 inches MiG-Nun (package)

Single-stage and two-stage housing for filters polyphosphate 5-inch (package wall) mesh filters, carbon filters, filter housing, resin, etc. Also, red is for heating water up to 80 ° C .

Single-stage housing

Housing single-phase input 1/2 and 3/4 and 1 inch, suitable for a variety of different uses filters and water filtration emotional hot single-stage housing for use in hot water up to 80 degrees centigrade .

Second-stage housing

The two-stage housing with 3/4 inch inputs 7 and 10 and 20 inch sizes for different types of filters and water filtration applications.

Housing in 3 steps

3-phase input side of the filter housing with 3/4 inch sizes 7, 10 and 20 inches, suitable for a variety of different uses Fyltrasvn water filters.

Water and waste water treatment parts, accessories, water filtration system, mesh filters, resin filters, carbon filters, polyphosphate filters, water filtration, water filtration different uses, housing, single-stage, two-stage housing, housing 5 inch, two-stage, two-stage package housing, housing hot single step