ساخت و نصب سیستمهای تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آّب تجاری اقتصادی

جهت حذف کلیه یا بخشی از عناصر محلول در آب از دستگاههای زیر استفاده می گردد:

1- فیلتر شنی: به منظور حذف املاح معلق از جمله گل، پلانکتون، باکتری

2- فیلتر ذغالی: جهت حذف رنگ، بو و طعم نامطبوع آب

3- دستگاه سختیگیر با استفاده از رزین کاتیونی : بمنظور استفاده در کلیه صنایع،بیمارستانها،و غیره با کنترلهای اتو ماتیک،نیمه اتوماتیک و دستی در ظرفیتهای مختلف.

4- سیستم سختیگیر: به روش آب آهک گرم یا سرد برای مواردی که میزان قلیائیت آب بالاست.

5- دستگاه حذف کربنات ها(دی آلکالایزر): جهت جلوگیری از خورندگی سود کاستیک و اسید کربنیک در دیگهای بخار.

6- دستگاه دی اریتور حرارتی و دی گازر: جهت حذف کلیه گازهای محلول در آب(حذف گاز کربنیک و اکسیژن) به منظور جلوگیری از خورندگی در دیگهای بخار

7- دستگاه دی آینایزر: جهت حذف کلیه املاح معدنی محلول در آب با کنترل اتوماتیک یا دستی در ظرفیتهای مختلف

8- سیستم اسمز معکوس: جهت حذف کلیه املاح محلول در آب.

9- دستگاههای حذف آهن، منگنز، گاز و مزه نامطبوع آب.

10- دستگاههای تزریق کننده مواد شیمیایی: جهت تنظیم PHو افزودن و مواد شیمیایی برای کنترل رسوب و خورندگی  در دیگهای  بخار.

11- ساخت مبدلهای حرارتی

To delete all or part of the water-soluble components of the following devices are used:
1 sand filter in order to remove suspended minerals such as clay, plankton, bacteria
2. The charcoal filter, to remove the color, smell and taste foul water
3. Skhtygyr device using a cationic resin, for use in all industries, hospitals, and other controls, automatic, semiautomatic and manual in various capacities.
4. Skhtygyr system: Using lime juice, hot or cold water for applications where a high degree of alkalinity.
5. Remove the carbonate (CO Lkalayzr): caustic soda and carbonic acid to prevent corrosion in boilers.
6. The device is thermal deaerator January launderer: To delete all the gases dissolved in water (remove carbon dioxide and oxygen) to prevent corrosion in boilers
7. D Ynayzr: To remove all of the minerals dissolved in water automatically or manually controlled in various capacities
8. Reverse Osmosis System: To remove all soluble salts.
9. devices remove iron, manganese, gas and water an unpleasant taste.
10. chemical injection systems, which regulate the PH and the addition of chemicals to control fouling and corrosion in boilers.
11. Manufacture of heat exchangers

Water puri water, water purification Aqua Life, Life salty water treatment, water purification home in Karaj, household water treatment machine soft water, home water treatment system in Karaj, Water Tech Water Purifier, Water Purifier Safe , install Purifier water, water, single-site water Safe, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification price soft water, water purification unit price of a single water, domestic water treatment dealers in Karaj

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *