هدف از تصفیه آب

تصفیه آب واتر سیف صنعتی و خانگی

هدف از تصفیه آب

تصفیه آب در فرایندهای خانگی و  صنعتی برای تهیه آب بهتر برای مصرف کننده می باشد. آب های تصفیه شده می تواند شامل استفاده برای آب صنعت پزشکی بسیاری کاربردهای دیگر باشد. چنین فرایندهایی ممکن است با ضدعفونی کردن آب در مقیاس کوچک که توسط مردم در مناطق بیابانی انجام می گیرد متفاوت باشد. هدف از تصفیه آب در هر مقیاسی که انجام پذیرد اینست که آلاینده های موجود در آب حذف شوند و با کاهش غلظت این آلاینده ها آب مناسب و مطلوب تولید شود.

فرایند تصفیه آب برای آب آشامیدنی می تواند شامل جداسازی مواد معلق جامد با استفاده از فرایند های فیزیکی شامل ته نشین شدن فیلتراسیون و فرایندهای بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب به کار گرفته می شوند.

The purpose of water treatment

Water treatment in industrial processes for preparing water is better for the consumer. Bottled water can be used for many other applications for the medical industry is water. Such processes may be associated with small-scale water disinfection by people in the desert done differently. The purpose of water treatment is performed at each scale
Which pollutants are removed from water by reducing the concentration of pollutants in water and desired to be produced.

Process water treatment for drinking water may contain suspended solids separation using physical processes such as filtration and precipitation of biological processes in wastewater treatment are handled.