تصفیه آب آشامیدنی

دستگاه تصفیه آب بانه

تصفیه آب آشامیدنی

تصفیه آب حذف آلاینده ها از آب تصفیه نشده برای تولید آب آشامیدنی برای کاربردهای مختلف به اندازه مناسب خالص است موادی که در طی فرایند تصفیه آب آشامیدنی خذف می شوند شامل جامدات معلق، باکتری ها، جلبک ها، ویروس ها، قارچ ها، مواد معدنی مانند آهن، منگنز و گوگرد و دیگر آلاینده های شیمیایی مانند کود می باشند. معیارهای اطمینان کیفیت آب نه تنها به تصفیه مربوط می گردد، بلکه انتقال و توزیع پس از تصفیه را نیز شامل می شود. از این رو عملیات برای ضدعفونی رسوبات در آب تصفیه شده به منظور از بین بردن هر نوع باکتری در شبکه توزیع انجام می گیرد.

دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی (WHO) معمولا نیازهای آب آشامیدنی را دنبال می کند. به علاوه براساس دستورالعمل های WHO، هر کشور یا سرزمینی می تواند دستورالعمل خودش را در ارتباط با دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف کنندگان داشته باشد.

Drinking Water

Water removal Alay a future of raw water to produce potable water for various applications to fit pure materials during the process of treating water removal include suspended solids, bacteria, algae, viruses, fungi, minerals such as iron, manganese, sulfur and other chemical pollutants such as fertilizer requirements. Check to ensure water quality standards are not only relevant, but also includes transmission and distribution after treatment. The operation to disinfect water sediments in order to eliminate any bacteria carried in the distribution network.

Guidelines of the World Health Organization (WHO) drinking water usually needs to follow. In addition, in accordance with WHO, each country or territory can own guidelines in relation to access to safe drinking water to consumers have.

Shymyayy, waste water, water treatment, water purification Shamydny, R. Av, Kva, water treatment water purification water purification Tayvan, single Fyltr, Tehran, Water Treatment water treatment standards ensure Kyfyt, Mlq, Msvmy, solid minerals such as iron