دسـتـگــاه فـیــلـتــر شـنـی

فیلتر شنی

چنانچه هدف کاهش کدورت و تیرگی آب ناشی از ذراتی باشد که به حالت معلق و شناور در آن وجود دارد، استفاده از دستگاه فیلتر شنی انتخاب مناسبی است .

این ذرات شناور و معلق می تواند گل، رنگ، مواد آلی، پلانکتون، باکتری و ذرات حاصل از خوردگی باشد .

اساس کار بر مبنای استفاده از محیطهای چندگانه ( دانه های سیلیس در سایزهای متفاوت ) است، به طوریکه دانه های درشت و سنگین در قسمت زیر و دانه های سبک و ریزتر در قسمت بالایی قرار می گیرند . در اثر عبور آب از خلل و فرج بین این ذرات، مواد معلق به تله افتاده و این آلاینده ها تا حد بالایی از آب حذف خواهد شد .

در اثر انباشته شدن ذرات معلق در خلل و فرج بستر صافی، دستگاه با افت فشار مواجه خواهد شد و این زمانی است که فیلتر شنی می بایست از مدار تصفیه خارج و وارد مرحله شستشو گردد .

If the purpose of reducing turbidity and water turbidity is caused by suspended particles floating in it, using the sand filter is a good choice.
These particles can be floating flowers, color, organic matter, plankton, bacteria and particles resulting from corrosion.
Based on the use of multiple environments (silica beads in different sizes), is so heavy and coarse grains at the bottom and the lighter and finer grains are placed in the upper part. Water passes through the pores between the particles, suspended solids are trapped and the high level of water pollutants to be removed.

Water treatment, water treatment, Taiwanese, alkaline water purifier, pollutants, drop Fshar, accumulation of dust, small grains and beans Ryztr, silica sand filter system, and floating particles, sand filtration, filtration circuit, plankton, reducing opacity and blur water