هوزینگ های دستگاه تصفیه آب خانگی

هوزینگ دستگاه تصفیه آب

آب قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس، حتما تصفیه مقدماتی می گردد. هوزینگ های فیلتر تصفیه آب جهت عملیات پیش فیلتراسیون قبل از سیستم های اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون جهت حذف ذرات معلق تا میکروناژهای پایین مورد استفاده قرار می گیرند.

هوزینگ ها در دو جنس استینلس استیل و (FRP) ارائه می شوند. هوزینگ های واترسیف از جنس استنلس استیل و هوزینگ های Aqualine و VETEC از جنس FRP می باشند.

کاربرد های فیلتر هوزینگ های استنلس استیل:

• پیش فیلتراسیون واحدهای اسمز معکوس

• فیلتراسیون آب های آشامیدنی

• فیلتراسیون آب های سطحی

• فیلتراسیون آب بویلرها و برج های خنک کننده

• فیلتراسیون آب های فرایندی و پرکن بطری

کاربردهای فیلتر هوزینگ های (FRP) :

• تصفیه آب استخرهای شنا

• سیستم های فیلتراسیون جهت استفاده‌ خانگی

• پیش تصفیه برای سیستم های اسمز معکوس

• مواد شیمیایی

• آبکاری

Before entering the water, reverse osmosis system, be sure to preliminary treatment. Pre-filter housing for water purification and filtration systems before reverse osmosis, nanofiltration and ultrafiltration to remove particles down to micro Nazhhay are used.
Stainless steel housing in both sexes, and (FRP) are provided. Vatrsyf housing of stainless steel and housing are made of FRP are Aqualine and VETEC.
The use of stainless steel filter housing:

• Pre-filtration and reverse osmosis units

• Drinking water filtration

• Surface water filtration

• Water filtration boilers and cooling towers

• Water filtration and bottle filling process

Uses the filter housing (FRP):

• Swimming pool water treatment

• filtration systems for home use

• pretreatment for reverse osmosis systems

• Chemicals

• Platin

Transgenic water treatment, water purification units Bane, Blumer water purifier, reverse osmosis water purification pools Shna, system, reverse osmosis systems, boilers, water filtration, water filtration surface, micro Nazhha, housing, water filtration system, the device housing Household water treatment, pre-filtration, pre-filtration and reverse osmosis