فیلتر یونی رزینی و رزین تبادل یونی

فیلتر رزینی

در این فرایند آب از یک غشای رزینی عبور و یون های مزاحم یا ذرات باردار مثل باریم ، کلسیم ، منیزیم و آهن با یون سدیم تبادل یا تعویض می شوند. این آب مقدار زیادی سدیم دارد که به غیر از مصارف شرب و پخت و پز می تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد.

اخیرا نوعی از این فیلتر طراحی‌شده که وزن آن حدود 70 کیلوگرم و دارای قابلیت فیلتر‌کردن آلاینده های دیگری مثل سیلیکا، منگنز، آهن، باکتری ها و سولفید هیدروژن نیز است.

رزین تبادل یونی

رزین­های تعویض یونی جامدات نامحلول در آب می­باشند که به وسیله تبادل یون می­توانند جهت جذب کاتیون­ها و آنیون­ها به کار گرفته شوند.

این رزین­ها شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می­باشند، به گونه­ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. در اثر تعویض یون، کاتیون­ها یا آنیون­ها موجود در محلول با کاتیون­ها و آنیون­های موجود در رزین تعویض می­شوند، به گونه­ای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می­مانند.

طبقه بندی رزین­ها

رزین­های کاتیونی قوی

رزین­های کاتیونی ضعیف

رزین­های آنیونی قوی

رزین­های آنیونی ضعیف

رزین­های بستر مختلط(میکسبد)

رزین­های کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیون­های موجود در آب می­باشد.

رزین تبادل یونی رزین­های کاتیونی ضعیف قادر به جذب کاتیون­هایی هستند که به قلیائیت آب مرتبط است و قادر به جذب کلیه کاتیون­های موجود در آب نمی­باشند.

مزیت رزین­های کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آن­ها در مقایسه با رزین­های کاتیونی قوی می­باشد، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیاءهای مکرر می­گردد.

رزین­های آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیون­های موجود در آب می­باشد.

رزین­های آنیونی ضعیف قادر به جذب آنیون اسیدهای قوی نظیر اسیدسولفوریک، کلریدریک و نیتریک می­باشد. رزین­های آنیونی ضعیف مقاوم­تر از رزین آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستم­های تصفیه آب کاربرد بیشتری دارند.

In this process, water passes through a resin membrane and interfering ions or charged particles such as barium, calcium, iron, magnesium and sodium ions are exchanged or replaced. The large amount of sodium that apart from drinking water and cooking can be used in various applications. Recently designed a kind of filter that weighs about 70 kilograms and capable of filtering pollutants such as silica, manganese, iron, bacteria, hydrogen sulfide, too.

Ion exchange resins are solids, insoluble in water by ion exchange can be used to attract cations and anions.

These resins contain positively charged cationic and anionic negative charge are such that they are electrically neutral. The effect of ion exchange, cations or anions in solution are replaced by cations and anions in the resin so that the resin solution and remain electrically neutral.

Classification of resins

Strong cationic resins

Weak cationic resin

Strong anionic resins

Weak anion resins

Mixed bed resins (Myksbd)

Strong cationic resins can absorb all the cations present in the water.

Weak cation resin ion-exchange resins are able to attract Katyvnhayy related to alkalinity and cations in water are not able to absorb all.

Cationic resins advantage over their poor performance in comparison with the strong cationic resins, resulting in less waste production in Ahya’hay be repeated.

Strong anionic resins are able to absorb all of the anions present in the water.

Strong acids such as sulfuric acid anion resins can absorb weakly anionic, hydrochloric and nitric registered. Weak anion resins are resistant to strong anionic resin and therefore more useful in water purification systems.

Alkaline Water Purifier, Water Treatment Plants, Water Purifier Dealers, strong acid anions, negatively charged anion, ion exchange, Bardar, particulate ion exchange resin, weak anion resins, anionic resins are strong, strong cationic resins, cationic Zynhay poor, sulfide hydrogen resin membrane, filtering capabilities, positive cationic